LTA-system och LTA-enhet (Villapumpstation)

LTA-system (Lätt Trycksatt Avlopp) används i områden där det är svårt eller kostsamt att bygga ett vanligt självfallssystem för spillvatten, exempelvis vid kuperad terräng.

LTA-pump

Vid installation av pumpstation som Kalmar Vatten äger och tillhandahåller, bistår vi självklart med information om installation och monteringshänvisningar. Allmänt gäller följande:

 • pumpenheten ska vara installerad och driftsatt enligt Kalmar Vattens riktlinjer. Placering sker i samråd med Kalmar Vatten. Den ska bland annat vara lättåtkomlig för service och underhåll.
 • en spolbrunn ska vara installerad på självfallsledning i anslutning till LTA-enheten. Detta för att kunna spola självfallsledningen mellan pumpstation och fastighet, utan att behöva lyfta ur pumpenheten vid eventuella stopp.
 • ledningen mellan hus och pump ska vara tät.
 • grundare ledningar som riskerar att frysa ska vara frostskyddade.
 • tak-, regn och dräneringsvatten får EJ tillföras pumpenheten.
 • larm ska vara monterat på en plats som lätt kan uppmärksammas. Våra rekommendationer är någonstans inomhus där du lätt kan se och höra larmet.
 • pumpen och larmet skall ha separata säkringar.
 • tanken ska vara installerad med en backventil.

Observera att om tanken är placerad eller installerad på ett sådant sätt som innebär merkostnad för underhåll och service, kan fastighetsägaren tvingas att stå för denna kostnad. Vid för stora brister på installationen kan fastighetsägaren tvingas att åtgärda detta.

Du som fastighetsägare har ett visst tillsynsansvar för LTA-enheten och ansvar för att skydda den från skada. Du som har en pump av nyare typ, har inte möjlighet att spola rent, utan du behöver bara hålla koll på larmet.

 

Om man har en pump av äldre typ, brukar det räcka med att två gånger per år öppna locket och titta till den för att kontrollera att allt ser ut som det ska, samt spola rent pumpstationens insida och vippor med en trädgårdsslang. Gå inte ner i sumpen eller sträck dig ner, med risk för att andas in ohälsosamma gaser såsom svavelväte. Använd istället något långt verktyg om du behöver fiska upp något från botten.

 

Om skador på pumpenheten uppstår, orsakat av dig som fastighetsägare, kan du bli skyldig att ersätta skadan. Om pumpenheten går sönder på grund av orsaker som inte du som fastighetsägare är skyldig till, står Kalmar Vatten för reparationen. Normalt kan åtgärdande av fel ske inom ett dygn efter fastighetsägarens anmälan. Om pumpenheten går sönder, kontakta Kalmar Vattens Kundservice.

Om ny pump behöver installeras, och ny pumpgrop och pumpstation (det vill säga den behållare som pumpen ryms uti och som ska grävas ned) krävs för att pumpen ska passa, är gången följande:

 1. Du som fastighetsägare ordnar med grävning av pumpgrop.
 2. Kalmar Vatten levererar ny pumpstation (behållare).
 3. Du som fastighetsägare ordnar med installation av pumpstationen.
 4. När installationen av pumpstationen är klar levererar och installerar Kalmar Vatten en pump.

Kontrollera att säkringarna för LTA-enheten och huvudsäkringarna är hela och att strömbrytaren är påslagen. Vid elfel i fastigheten ring en elektriker.

Vid strömavbrott fungerar vanligtvis vattendistributionen normalt. Man kan alltså fortsätta använda vattnet och spillvattnet kommer att lagras i LTA-enhetens pumpsump. Men så länge det är strömlöst töms inte sumpen, med risk att den så småningom blir full. Tänk därför på att inte släppa ut för mycket spillvatten (exempelvis tömning av badkar).

Endast spillvatten i avloppet!

Det enda som ska spolas ned i avloppet är kiss, bajs och toalettpapper.

Allting annat ska inte spolas ned som till exempel:

 • Bindor, tops, tandtråd, snus, tamponger, våtservetter, hushållspapper, bomullspads eller liknande.
 • Fett och oljor ska torkas ur stekpannan. Större mängder ska hällas i pet-flaska eller tetrapack och lämnas på återvinningen.
 • Målarfärg, grus, jord och sand.

Tips! Ha en papperskorg bredvid toalettstolen.

Fler sidor inom spillvatten

Kalmarsundsverket

Kalmars nya reningsverk, ett kretsloppsverk.

Återvunnet vatten som resurs

Dags att återvinna spillvattnet?

Slam till jordbruk

Vi återför näring till kretsloppet.

Spillvatten från företag

Vissa typer av spillvatten från företag måste anmälas.

Så fungerar reningsverket

Spillvattnet renas i olika steg.

Om kommunalt avlopp

Nittio procent av kommunens invånare är anslutna.

Tänk efter innan du spolar

Har du koll på vad du får spola ner?

Frågor och svar om spillvatten

Hitta svaren på dina frågor.

Senast uppdaterad: 20 maj 2024
Publicerad: 19 maj 2020