IT-angrepp medför nätverksproblem

Vattenavstängning Söderportsgatan

Lagar och regler

Det finns lagar och regler att förhålla sig till inom vatten och avlopp. Här hittar du information om vattentjänstlagen och Kalmar Vattens allmänna bestämmelser, ABVA.

ABVA är Kalmar Vattens regelverk och reglerar:

  • Anslutning till och nyttjande av den allmänna VA-anläggningen.
  • Kundens och Kalmar Vattens skyldigheter, exempelvis kring leverans, VA-installationer och underhåll.

Skriften har sin grund i vattentjänstlagen.

ABVA står för "Allmänna bestämmelser för brukande av Kalmar Vatten AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning".

Om vattentjänstlagen

Vattentjänster är en sammanfattande benämning på olika tjänster för vattenförsörjning och avlopp. När sådana tjänster tillhandahålls genom en allmän VA-anläggning är de allmänna vattentjänster. Bara kommunala anläggningar kan enligt vattentjänstlagen vara allmänna VA-anläggningar.

Varför finns vattentjänstlagen?

Vattentjänstlagen finns för att säkerställa att vattenförsörjning och avlopp ordnas ur ett långsiktigt perspektiv med hänsyn till både miljö och människors hälsa. Enligt vattentjänstlagen är det kommunerna som är skyldiga att ordna vattentjänster.

Vilka omfattas av lagen?

Vattentjänstlagen reglerar förhållandet mellan kommunen, den som ansvarar för utförandet av vattentjänster och vattenkonsumenten. Det finns rättigheter och skyldigheter för alla parter. Detta innebär att lagen både ställer krav på utföraren, men är också ett hjälpmedel för att förmå konsumenten att använda anläggningen på rätt sätt.

Lagen gäller över andra lagar

Vattentjänstlagen är en så kallad speciallag. Detta innebär att när en fråga är reglerad i vattentjänstlagen så gäller dessa regler före allmänna lagar som kommunallagen eller skadeståndslagen.

Vattentjänstlagen trädde i kraft den 1 januari 2007. Innan dess gällde lagen om allmänna vatten- och avloppsanläggningar. Den kan fortfarande gälla om exempelvis en fastighet anslöts när den lagen tillämpades.

Källa: Svenskt Vatten

Fler sidor inom om vatten och avlopp

Dricksvatten

Vårt goda, hälsosamma kranvatten.

Spillvatten

Vattnet du använt och spolat ner i avloppet.

Dagvatten

Regnvatten och smältvatten från tak, tomt och vägar.

Utveckling av ledningsnätet

Vi underhåller, byter ut och bygger ut ledningsnätet.

VA-taxan i Kalmar kommun

Allt om taxan för vatten och avlopp.

Vattnets kretslopp

Vårt vatten är ett lån från kommande generationer.

Kalmarsundsverket

Kalmars nya reningsverk, ett kretsloppsverk.

Senast uppdaterad: 29 januari 2024
Publicerad: 4 november 2019