Kalmarsundsverket - ett kretsloppsverk

För att möta framtidens krav på rening av avloppsvatten bygger vi en av Kalmars viktigaste framtidssatsningar, Kalmarsundsverket.

I ett samverkansprojekt bygger vi ett driftsäkert och hållbart kretsloppsverk alldeles intill det gamla reningsverket på Södra Utmarken i Kalmar. Genom modern teknik säkrar vi ett friskt Kalmarsund och möjliggör framtidens Kalmar. Det nuvarande reningsverket stod färdigt 1963 och har därefter byggts till i etapper. Det är inte längre ekonomiskt hållbart att renovera reningsverket. Vi behöver vara rustade för framtida krav och ökande kapacitet när staden växer. Kalmars nya reningsverk, Kalmarsundsverket, beräknas tas i drift 2026.

Exempelbild.

Detta händer just nu:

Live-webbkamera på plats - se hur arbetet pågår:

Varför bygger vi ett kretsloppsverk och inte ett avloppsreningsverk?

Det ursprungliga syftet med ett avloppsreningsverk är att ta hand om samhällets avlopp på ett miljövänligt sätt. Kalmarsundsverket gör så mycket mer. Utöver att vi har funktionen avloppsreningsverk så återvinner vi vatten som kan användas till bevattning av grönytor, land- och skogsbruk men även till industriellt vatten. Vi producerar även ett certifierat jordförbättringsmedel (gödsel) som är eftertraktat. Egenproducerad biogas ger både el och värme. Med andra ord, vi skapar kretslopp på flera håll, därav är vi ett kretsloppsverk.

  • Vi kommer att minska utsläppen av kväve och fosfor med minst 35 procent jämfört med idag.
  • Vi säkrar badvattenkvalitén för kommande generationer.
  • Vi kommer att rena 50–80 procent av vattnet för återanvändning.

Kalmar behöver bygga ett nytt reningsverk. Varför?

Kalmar växer och vill kunna fortsätta med det, det nuvarande reningsverket är 50 år gammalt.

Utsläppskraven har skärpts, krav som ställs av Länsstyrelsen.

Tekniken på det nuvarande reningsverket är gammal och ineffektiv och arbetsmiljön är dålig.

Ett nytt reningsverk är en väldigt stor investering. Varför?

Ett reningsverk konstrueras byggteknisk för att hålla i minst 50 år i en tuff miljö. Maskinerna konstrueras för att hålla i minst 20 år. Det vill säga vi gör en investering för lång tid framöver.

Ett reningsverk måste byggas robust för att under alla omständigheter kunna rena vatten. Det får aldrig stå still. Teknik som skapar trygghet innebär också en stor investering.

Kalmarsundsverket kommer att rena 50-80% vatten för återanvändning. Varför?

De senaste årens återkommande problem med vattenbrist har satt fokus på slöseriet med dricksvattnet. Det ökar efterfrågan på en vattentjänst med billigare vatten att använda till t ex bevattning eller tekniskt vatten till industrin. Möjligheten att sälja renat vatten finansierar den extra investeringen som krävs för att kunna leverera återvunnet vatten.

Kalmarsundsverket kommer att minska utsläppen med 35%. Varför?

Reningsverket har fått skärpta utsläppskrav i miljötillståndet av Länsstyrelsen. Det nya reningsverket dimensioneras för att med marginal klara de skärpta kraven så att dessa inte överskrids med dryga böter och höga driftkostnader som följd.

Kalmarsundsverket skapar ett hållbart kretslopp genom att även producera ett certifierat jordförbättringsmedel. Varför?

Att certifiera det rötade slammet så att det kan spridas på åkrar gör det lättare och billigare att bli av med slammet från reningsverket.

Vid rötning utvinns biogas som kan ersätta inköp av el och värme och även säljas för uppgradering till fordonsbränsle. Detta ger ett bidrag till reningsverkets driftkostnader.

Hur ska det nya kretsloppsverket finansieras?

Kostnaden fördelas på kunder anslutna till VA-nätet genom successivt förhöjda avgifter.

Byggstart firades!
Flytt av slamplatta vår 2021
Marksanering vår 2021

Fler sidor inom spillvatten

Återvunnet vatten som resurs

Dags att återvinna spillvattnet?

Slam till jordbruk

Vi återför näring till kretsloppet.

Spillvatten från företag

Vissa typer av spillvatten från företag måste anmälas.

Så fungerar reningsverket

Spillvattnet renas i olika steg.

Om kommunalt avlopp

Nittio procent av kommunens invånare är anslutna.

Tänk efter innan du spolar

Har du koll på vad du får spola ner?

Frågor och svar om spillvatten

Hitta svaren på dina frågor.

Senast uppdaterad: 13 september 2021
Publicerad: 9 september 2021