Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Taxor & avgifter

Vilka taxor och avgifter gäller?

Kalmar Vattens verksamhet är självfinansierad utan vinstsyfte, vilket innebär att inga skattemedel skjuts till för att täcka verksamhetens utgifter. De taxor som tas ut motsvarar kostnaderna. Hur stor taxan och avgifterna blir beslutas av kommunfullmäktige.

VA-verksamheten finansieras genom uttag från kunderna i kommunerna. Varje kommun utgör ett eget verksamhetsområde och VA-taxan bestäms för varje verksamhetsområde för sig. Taxan kan vara olika i kommunerna beroende på vilka förutsättningar som finns. Kommunfullmäktige i Kalmar fastställer VA-taxan för invånarna i Kalmar kommun efter förslag från Kalmar Vatten AB. VA-taxan består av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

Anläggningsavgifterna ska täcka kostnader för anslutning av nya kunder och är en engångskostnad. Avgiften kan även tas ut vid om- och tillbyggnad.

Brukningsavgifterna beror på hur mycket vatten du använder och hur din fastighet är ansluten. Brukningsavgifterna ska täcka kostnader för att rena drickvattnet och avloppsvattnet. De ska också täcka för administration, planering och kapitalkostnader för investeringar i huvudledningsnät, reningsverk och andra anläggningar. Både investeringar och drift påverkas i sin tur av olika faktorer som exempelvis klimatförändringar vilket ökar kraven på förbättrade reningsprocesser.

Fast och rörlig del

Taxan för vatten och avlopp består av en fast och en rörlig del. Den fasta avgiften beror på hur stort vattenflöde du kan ha i fastigheten utan att vattentrycket försämras, dvs dimensionen på din vattenmätare (från och med 1 juli 2018 beräknas den fasta avgiften med antal bostadsenheter som grund). Den rörliga avgiften baseras på den faktiska förbrukningen. Den mäts via fastighetens vattenmätare och avläsning sker normalt en gång per år. Eftersom du får din räkning oftare betalar du då en preliminär avgift som sen regleras efter avläsning. Ju oftare du rapporterar in din vattenförbrukning desto bättre stämmer din vattenfaktura överens med din verkliga förbrukning. Du som har fått en digital, fjärravläst, vattenmätare behöver inte skicka in något avläsningskort då denna sköts automatiskt.

Vilka lagar och regler styr vatten och avlopp?

ABVA står för "Allmänna bestämmelser för brukande av Kalmar Vatten AB´s allmänna vatten- och avloppsanläggning", och är en skrift som reglerar ansvarsfördelningen mellan fastighetsägare och Kalmar Vatten AB till exempel när det gäller ledningar och vattenkvalitet. ABVA har sin grund i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster.

Nuvarande taxa (2017) och övergång till ny taxa (2018) 

Den 18 december 2017 beslutade Kommunfullmäktige att 2018 års VA-taxa ska gälla från och med 1 juli 2018. Till och med den 30 juni 2018 gäller alltså 2017 års taxa. Mer information om 2018 års VA-taxa hittar du under Dokument och Länkar.

Enbostadshus

 • Fast avgift: 2.106:00 kr per år
 • Vatten och avlopp: 29:10 kr per m3
 • Endast vatten: 13:03 kr per m3
 • Endast avlopp: 16:06 kr per m3

Dagvattenavgift för en- och tvåbostadsfastighet

 • Dagvatten fastighet:  430:00 kr per år
 • Dagvatten gata: 160:00 kr per år

Dagvattenavgift för övriga fastigheter

Övriga fastigheter betalar en avgift baserad på hur stor fastigheten är. En avgiftsenhet gäller för varje påbörjat 2000-tal kvadratmeter tomtyta. Fastigheten behöver dock högst betala för 20.000 m2 .

 • Dagvatten fastighet: 443:00 kr per 2.000 kvadratmeter tomtyta
 • Dagvatten gata: 165:00 kr per 2.000 kvadratmeter tomtyta
   

Mer information

 • Fullständiga taxor för 2015-2018 finns under Dokument.
 • Under Länkar hittar du beslutsdokument och svar på vanliga frågor.

 

Relaterade nyheter

I december 2017 beslutade Kommunfullmäktige att införa en ny vatten- och avloppstaxa (VA-taxa). Den nya taxan gäller från och med 1 juli 2018. Det som kommer att ändras i taxan är: ny modell för hur kostnaderna ska fördelas inom VA-k...
Måndagen den 18 december beslutade kommunfullmäktige att godkänna Kalmar Vattens förslag till ny vatten- och avloppstaxa. Den nya VA-taxan börjar gälla 1 juli 2018. Det nya taxeförslaget innebär, förutom en ny avgiftsnivå från och med 1...
Förbättringsförslag