Så fungerar taxan

Exempelbild.

Kalmar Vattens verksamhet är självfinansierad utan vinstsyfte, vilket innebär att inga skattemedel skjuts till för att täcka verksamhetens utgifter. De taxor som tas ut motsvarar kostnaderna på årsbasis.

VA-verksamheten i Sverige finansieras av taxor, inte skatter. Det är ett så kallat naturligt monopol, vilket innebär att varje kommun själv bestämmer sin taxa.

Kort om VA-taxan i Kalmar kommun

 • Kommunfullmäktige i Kalmar beslutar om VA-taxan för VA-abonnenterna i Kalmar kommun efter förslag från Kalmar Vatten.
 • Varje år tas beslut om taxenivåer för året som kommer.

Det som påverkar taxenivån är:

 • Vattentjänstlagen. Lagen om allmänna vattentjänster säger att intäkterna för verksamheten inte får överstiga nödvändiga kostnader, på årsbasis. Det kallas för självkostnadsprincipen. Kalmar Vatten får alltså inte i förväg spara pengar till framtida investeringar.
 • Löpande kostnader för drift- och underhåll av VA-anläggningarna
 • Nyinvesteringar. Föråldrade anläggningar och ledningar måste bytas ut för att:
  – säkra dricksvattnet för kommande generationer
  – hålla Kalmarsund badbart och minska övergödningen i vårt känsliga innanhav
  – läckande ledningar måste bytas ut i fortsatt hög takt för att minska antalet akuta driftstörningar
  – klimatförändringarna är en ny aspekt att ta hänsyn till i allt vi gör.


Taxans olika delar

Anläggningsavgiften

Anläggningsavgiften ska täcka kostnader för anslutning av nya kunder och är en engångskostnad. Avgiften kan även tas ut vid om- och tillbyggnad.

Brukningsavgiften

Brukningsavgiften beror på hur mycket vatten du använder och hur många bostadsenheter (så kallade "lägenheter") du har på fastigheten och/eller hur stor lokalyta du har. Brukningsavgifterna ska täcka kostnader för att rena drickvattnet och avloppsvattnet. De ska också täcka för administration, planering och kapitalkostnader för investeringar i huvudledningsnät, reningsverk och andra anläggningar. Både investeringar och drift påverkas i sin tur av olika faktorer som exempelvis klimatförändringar vilket ökar kraven på förbättrade reningsprocesser.

Brukningsavgiften består av en rörlig och en fast del:

Den fasta brukningsavgiften är uppdelad i två delar:

 • fast grundavgift
 • lägenhetsavgift (en eller flera)
  Antalet lägenhetsavgifter per fastighet varierar efter hur många bostadsenheter ("lägenheter") som finns på fastigheten.

  Syftet med lägenhetsavgiften är att anpassa fastighetens avgift efter hur stor del av hela VA-systemet den nyttjar. På så vis blir avgiftsfördelningen i VA-kollektivet mer skälig och rättvis.

  Exempel:
  En fastighet med en villa betalar en lägenhetsavgift, medan en fastighet med en två villor betalar två lägenhetsavgifter.

  För lokalytor får varje påbörjad yta på 150 kvadratmeter en lägenhetsavgift.

Den rörliga avgiften påverkas av mängden vatten du förbrukar.

Tätare mätaravläsning ger mer "rätt" avgift

Den rörliga avgiften mäts via fastighetens vattenmätare och avläsning sker normalt en gång per år. Eftersom du får din räkning oftare betalar du då en preliminär avgift som sen regleras efter avläsning. Ju oftare du rapporterar in din vattenförbrukning desto bättre stämmer din vattenfaktura överens med din verkliga förbrukning.

Digitala mätare behöver du inte läsa av

Du som har fått en digital, fjärravläst, vattenmätare behöver inte skicka in något avläsningskort då detta sköts automatiskt av oss.

Vilka lagar och regler styr vatten och avlopp?

 • ABVA står för "Allmänna bestämmelser för brukande av Kalmar Vatten AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning". Det är en skrift som reglerar ansvarsfördelningen mellan fastighetsägare och Kalmar Vatten AB till exempel när det gäller ledningar och vattenkvalitet.
 • Lag om allmänna vattentjänster (2006:412). ABVA har sin grund i denna lag.

Kontakt

 • Kundservice

  0480-45 12 10

  info@kvab.kalmar.se

  Besöksadress

  Trädgårdsgatan 10

  Postadress

  Box 817, 391 28 Kalmar

  Öppettider:
  Måndag­–torsdag: 08:00–16:00
  Fredag: 08:00–15:30
  Lunchstängt: 11.30–12.30
  Arbetsdag före helgdag: 08:00–14:00
  Helgdagar: stängt


Fler sidor inom va-taxan i kalmar kommun

VA-taxan

Gällande avgifter för året.

Taxeutvecklingen

Stort behov av investeringar påverkar taxan.

Vad gäller för dagvattenavgifter?

Frågor och svar om dagvattenavgifter.

Frågor och svar om taxan

Hitta svaren på dina frågor.

Senast uppdaterad: 7 januari 2021
Publicerad: 4 november 2019