Vad gäller för dagvattenavgifter?

Här hittar du svar på vanliga frågor om dagvattenavgifter. Saknar du något? Kontakta kundservice så hjälper vi dig.

En fastighetsägare ska betala avgifter för en allmän dagvattenanläggning om fastigheten finns inom VA-anläggningens (kommunens) verksamhetsområde.

Grundtanken är att fastigheter som är byggda, eller enligt detaljplan ska byggas, har behov av vattentjänster. Obebyggda fastigheter räknas som om de vore bebyggda enligt detaljplan.

Avgiftsskyldigheten skall vara motiverad av den enskilda fastighetens behov. Frågan om hur behovet bäst kan tillgodoses skall bedömas efter objektiva grunder och med beaktande av fastighetens användningsmöjligheter på sikt och hela områdets utformning och behov.

Fastighetsägarens egen uppfattning om behovet eller det nuvarande användningssättet av fastigheten saknar betydelse. Det är alltså inte upp till varje enskild fastighetsägare att bedöma om fastigheten har ett behov av kommunal avledning av dagvatten. Behovet av en vattentjänst utreds av kommunen, och kommunfullmäktige beslutar om verksamhetsområde för respektive vattentjänst.

Fastighetsägare som inte anser sig ha behov av vattentjänster måste själv bevisa att deras egen lösning är bättre ur ett långsiktigt och objektivt perspektiv. (En stenkista räknas inte som en bättre lösning än en kommunal anslutning). Lösningen ska även anpassas till hela områdets behov och fungera över tid. Egen dagvattenhantering brukar ge mer miljöpåverkan och/eller påverkar dagvattenhanteringen i området i stort, än allmänna vattentjänster, och blir sällan godkända.

En fastighet inom verksamhetsområdet som har exempelvis en stenkista för avledning av dagvatten är ändå skyldig att betala avgift för tjänsten dagvatten fastighet, eftersom behovet av kommunal avledning i stort inom området är fastställt.

Hanteringen och finansieringen av omhändertagande av dagvatten i området är beslutat att hanteras kollektivt, där alla fastigheter inom kollektivet delar på kostnaderna. Naturligtvis kan du som fastighetsägare välja att avleda dag- och dräneringsvatten exempelvis till en stenkista eller annat fördröjningssystem, men avgiftsskyldigheten för tjänsten dagvatten fastighet finns likväl, eftersom möjligheten finns att när som helst koppla tomtens dagvatten till det kommunala dagvattennätet.

Där kommunen har utfört anordningar (dike eller rännstensbrunnar) för avledning av dagvatten från gator, torg och allmänna platser inom verksamhetsområdet, är de fastigheter inom området skyldiga att betala avgifter för avledning och omhändertagande av dagvattnet.

Avgiftsskyldigheten är inte beroende av att någon förbindelsepunkt har upprättats eller att fastigheten har något individuellt behov av denna vattentjänst. Nyttan ligger i just det förhållandet att avledning görs genom en allmän dagvattenanläggning (från gator, torg och allmänna platser) inom planområdet. Kostnad för denna avledning ska därför belasta alla fastigheter inom verksamhetsområdet.

Kalmar Vatten har i de flesta fall inte information om enskilda fastigheters VA-installationer och ledningar. Det är du som fastighetsägare som behöver ha vetskap om fastighetens installationer, ledningar och anslutningar. Om inventering har genomförts av Kalmar Vatten i ditt område så kan vi ha information om hur ledningarna är anslutna, kontakta Kalmar Vattens kundservice för information.

Den lag som reglerar den allmänna VA-verksamheten och uttaget av VA-avgifter är Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. VA-avgifter i Kalmar kommun regleras i gällande VA-taxa, som är beslutad av kommunfullmäktige.

Brukningsavgifter är periodiska avgifter för drift- och underhållskostnader, kapitalkostnader för investeringar eller andra nödvändiga kostnader för att tillhandahålla vattentjänsterna.

  • Vattenförsörjning (V)
  • Spillvattenavlopp (S)
  • Dagvatten fastighet (Df), regn- smält- och dränvatten från fastigheten
  • Dagvatten gata (Dg), regn- smält- och dränvatten från allmän platsmark

I Kalmar kommun finns fyra verksamhetsområden, ett för varje vattentjänst (vatten, spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata). Ett verksamhetsområde beslutas av kommunfullmäktige och föregås av en utredning. De fastigheter som beslutas ingår i ett verksamhetsområde anses ha behov av kommunens vatten-tjänster för att kunna skydda människors hälsa och/eller miljön och att detta inte kan tillgodoses bättre på annat sätt. Detta för att kunna tillgodose ett hållbart och fungerande samhälle över tid.

Om ett verksamhetsområde är upprättat har VA-huvudmannen (kommunen) en skyldighet att anordna dessa tjänster för fastigheterna.

Fler sidor inom va-taxan i kalmar kommun

Så fungerar taxan

Om självfinansiering, brukningsavgift och anläggningsavgift.

VA-taxan

Gällande avgifter för året.

Taxeutvecklingen

Stort behov av investeringar påverkar taxan.

Frågor och svar om taxan

Hitta svaren på dina frågor.

Senast uppdaterad: 29 januari 2024
Publicerad: 18 maj 2022