Taxeutvecklingen de närmaste åren

Exempelbild.

Sverige måste byta ut sina VA-anläggningar och det ger nya kostnader för kommunerna. När vatten och avlopp byggdes ut i mitten av förra seklet så betalades det av staten. Nu är det varje kommun som måste betala, genom VA-taxan.

Kalmar har flera samhällsviktiga investeringar inom vatten och avlopp framför sig de närmaste fem åren, på sammanlagt nästan två miljarder. Detta påverkar VA-taxan, eftersom det är den som ensamt finansierar VA-verksamheten i kommunen. Inga skattemedel används. Det går heller inte att höja taxan i förväg och "bunkra" till framtida investeringar, enligt lagen om allmänna vattentjänster.

Vad påverkar taxan?

 • Åldrande anläggningar och ledningar måste bytas ut
 • Säkra tillgången till rent dricksvatten för framtida generationer
 • Ökande befolkning kräver större kapacitet
 • Ökande reningskrav kräver nya tekniker
 • Klimatförändringar kräver dimensionerat dagvattensystem

Från statlig till kommunal finansiering

När vårt VA-system byggdes ut i mitten av förra seklet, så finansierades det av staten. När dessa samhällsnyttiga anläggningar nu behöver bytas ut är det istället upp till varje kommun att finansiera, genom VA-taxan.

Jämförelse mellan finansiering då och nu.

De kostnader som dessa investeringar för med sig har alltså inte belastat VA-taxan på samma sätt tidigare. Vi är vana vid en relativt låg taxenivå. Men, vi behöver även i fortsättningen ha rent dricksvatten, rena vårt avloppsvatten innan det når Kalmarsund och dessutom anpassa oss till skärpta lagkrav, klimatförändringar etc. Därför måste vi ersätta det som inte längre fungerar som det ska.

Diagram som simulerar taxeutvecklingen för VA i Kalmar kommun, 2019-2026.

Vad händer om vi inte investerar?

Om vi inte kavlar upp ärmarna och tar tag i det som behöver göras nu, så lämnar vi över problemen till nästa generation.

 • Tillgången till vårt viktigaste livsmedel dricksvatten måste säkras för framtiden, där har vi inget val.
 • Att inte låta taxan följa nödvändiga kostnader nu medför dessutom ökade hälso- och säkerhetsrisker för invånare och medarbetare, fler driftstörningar och läckor att hantera. I ett scenario där reningsverket får ett längre driftstopp kan vi tvingas "brädda" stora mängder spillvattnen, det vill säga släppa ut det orenat i naturen och Kalmarsund.
 • Att inte investera i nya anläggningar kommer göra att kostnaderna för drift och underhåll skjuter i höjden. Vi behöver lägga allt mer tid på att reparera anläggningarna, laga och hantera akuta läckor och andra driftstörningar. Denna "konstgjorda andning" är extremt kostam och i längden ohållbar.

Resultatet av detta blir med största sannolikhet att vi ändå måste höja taxan rejält, för att finansiera de ökande reparations- och driftkostnaderna. Skadorna på miljön och hälsorisker för invånare och medarbetare riskerar att bli omfattande.

Taxans nivå de närmaste åren

Våra ekonomer har gjort en simulering av brukningsavgiftens storlek fram till 2026, utifrån de investeringar som vi ser är nödvändiga för att verksamheten ska fungera tillfredsställande (ur olika aspekter).

Diagrammet visar hur mycket taxan förväntas öka för en villa (typhus A) varje år fram till 2026. Det visar både årskostnad och kostnad per månad.

Simulering av taxenivån 2019-2026 (diagram). Per månad och år.

Kontakt

 • Kundservice

  0480-45 12 10

  info@kvab.kalmar.se

  Besöksadress

  Trädgårdsgatan 10

  Postadress

  Box 817, 391 28 Kalmar

  Öppettider:
  Måndag­–torsdag: 08:00–16:00
  Fredag: 08:00–15:30
  Lunchstängt: 11.30–12.30

Fler sidor inom va-taxan i kalmar kommun

Så fungerar taxan

Om självfinansiering, brukningsavgift och anläggningsavgift.

VA-taxan 2020

Gällande avgifter för året.

Frågor och svar om taxan

Hitta svaren på dina frågor.

Senast uppdaterad: 20 maj 2020
Publicerad: 4 november 2019