Frågor och svar om taxan

När VA-ledningarna är nedgrävda och klara att användas förmedlar VA-huvudmannen till fastighetsägaren var fastigheten kan ansluta sig (en förbindelsepunkt). I samband med att förbindelsepunkten förmedlas finns möjligheten att ansluta sig och därmed inträder betalningsskyldigheten för såväl anläggningsavgift som för brukningsavgift.

Det innebär att även om det inte finns någon byggnad på plats måste fastighetsägaren betala för sig eftersom det finns en möjlighet att använda det allmänna VA-ledningsnätet. Det anses inte rättvist och skäligt att låta övriga kunder betala för den kostnad som nu har uppstått i och med att byggnationen av ledningar och övriga anpassningar är klara, utan den ska belastas fastighetsägaren.

Beviljat bygglov likställs med uppförd byggnad. Innan bygglov har beviljats betalas den fasta avgiften av brukningsavgiften (om avgiftsskyldighet har inträtt). Efter beviljat bygglov erläggs även lägenhetsavgiften. När mätare är monterad betalas förbrukningen.

Brukningsavgiften har flera nivåer för att de ska vara så rättvisa som möjligt:

  • Nivå 1: Ledningar är EJ klara, inkoppling inte möjlig = ingen avgift.
  • Nivå 2: Ledningar klara, inkoppling möjlig, fastigheten är obebyggd = grundavgift.
  • Nivå 3: Ledningar klara, inkoppling möjlig, fastigheten är obebyggd, bygglov finns = grundavgift plus fast avgift per bostadsenhet.
  • Nivå 4: Ledningar klara, inkoppling möjlig, fastigheten är bebyggd (slutbesked) = grundavgift plus fast avgift per bostadsenhet plus rörlig avgift pris per kubikmeter enligt förbrukad mängd.

Fler sidor inom va-taxan i kalmar kommun

Så fungerar taxan

Om självfinansiering, brukningsavgift och anläggningsavgift.

VA-taxan

Gällande avgifter för året.

Taxeutvecklingen

Stort behov av investeringar påverkar taxan.

Vad gäller för dagvattenavgifter?

Frågor och svar om dagvattenavgifter.

Senast uppdaterad: 29 januari 2020
Publicerad: 4 november 2019