Frågor och svar om taxan

Kalmar Vatten har uppdraget att hantera tjänsterna för vatten och avlopp i Kalmar kommun. Verksamheten finansieras helt av VA-taxan (inga skattemedel används). Intäkter och kostnader ska spegla varandra.

Exempel på kostnader som taxan ska täcka är:

 • drift, underhåll och förnyelse av ledningsnät och pumpstationer
 • hantering och rening av spillvatten (avloppsrening)
 • drift, produktion och långsiktig säkring av dricksvatten
 • hantering och rening av dagvatten (regnvatten från hårdgjorda ytor)
 • nödvändiga, större investeringar i våra VA-anläggningar (ex. nytt reningsverk)
 • administration och kundservice

Läs mer om VA-taxan och taxeutecklingen.

När taxan höjs är det inte alltid lätt att som kund att se vad du får för de extra pengarna. Vår ambition är därför att ge dig ännu större insyn i vår verksamhet framöver.

Om du har frågor är du alltid välkommen att höra av dig till vår kundservice!

 • Anledningen till höjningar av taxan är att Kalmar Vatten behöver byta ut anläggningar som inte längre fungerar som de ska, till exempel vattenledningar, reservoarer för dricksvatten och reningsverket i Tegelviken. Vi behöver även säkra tillgången till dricksvatten för kommande generationer och anpassa oss till nya och skärpta krav.
 • När VA-systemet byggdes ut i landet (i mitten av förra seklet) så finansierades det av staten. När dessa anläggningar nu behöver bytas ut så är det upp till varje kommun att finansiera, via VA-taxan.

Det du får för din taxa är samma som du får idag, men med anpassning efter skärpta miljökrav, klimatförändringar, ökande befolkning osv:

 • Rent, gott och hälsosamt vatten levererat hem i kranen, även i framtiden (säkrad dricksvattenförsörjning för kommande generationer)
 • Ett renare Kalmarsund, som fortfarande går att bada i (bättre avloppsrening)
 • Färre läckande ledningar (hög utbytestakt på gamla rör) och därmed färre avbrott i leveransen av dricksvatten.
 • Minskad risk för översvämningar vid regn (dimensionerat dagvattensystem)

Läs mer om VA-taxan och taxeutvecklingen

Uppgifterna på fakturan grundar sig på fastighetsuppgifter från följande källor:

I första hand: Dina inlämnade uppgifter från utskicket som gjordes våren 2018
I andra hand: Skatteverkets uppgifter
I tredje hand: Kalmar Vattens egna utredningar

Vi kommer att kontakta de kunder vars inlämnade uppgifter skiljer sig mycket från skatteverkets uppgifter eller våra egna utredningar. Självklart ser vi gärna att du som kund återkommer till oss och hjälper till att rätta upp eventuella felaktigheter.

Taxan består av tre delar:

 • En fast avgift per fastighet
 • En fast avgift per bostad/lägenhet eller en lokalyteavgift per 150 m2 lokalyta
 • En rörlig avgift per förbrukad mängd vatten

De fasta priserna

I priset som anges i VA-taxan ingår alla tjänster. De fastigheter som inte har alla tjänster får avdrag på priset enligt nedan:

Vatten -35 %
Avlopp -45 %
Dagvatten fastighet -17 %
Dagvatten gata -3 %

Det rörliga priset

Det rörliga priset justeras ner gentemot priset i VA-taxan med följande procent om fastigheten inte är ansluten till både vatten och avlopp:

Vatten -45%
Avlopp -55%

Beviljat bygglov likställs med uppförd byggnad. Innan bygglov har beviljats betalas den fasta avgiften av brukningsavgiften (om avgiftsskyldighet har inträtt). Efter beviljat bygglov erläggs även lägenhetsavgiften. När mätare är monterad betalas förbrukningen.

Fler sidor inom va-taxan i kalmar kommun

Så fungerar taxan

Om självfinansiering, brukningsavgift och anläggningsavgift.

VA-taxan 2020

Gällande avgifter för året.

Taxeutvecklingen

Stort behov av investeringar påverkar taxan.

Senast uppdaterad: 29 januari 2020
Publicerad: 4 november 2019