Vattensituationen i Kalmar kommun

Exempelbild.

Här kan du läsa om den aktuella vattensituationen i Kalmar kommun och eventuella begränsningar i vattenanvändningen, t ex bevattningsförbud.

Många kommuner har under de senaste åren stått inför frågan om att införa bevattningsförbud eller andra begränsningar i vattenanvändningen. Läs mer om vad som styr besluten i texten här under.

I Kalmar har vi inte haft några restriktioner för användning av det kommunala vattnet sedan sommaren 2016. Sedan dess har vi genomfört olika inversteringar för att öka tillgången på grundvatten som kan användas i dricksvattenförsörjningen.

Under sommarhalvåret är det vanligt att vattennivån sjunker i den å som vi hämtar vatten ifrån till dricksvattenförsörjningen. Då har vi möjlighet att tappa över vatten från en konstgjord sjö för att fylla på i ån. Upp till 5,5 m har vi tillstånd att sänka vattenytan på sjön Hultebräan. Den största sänkningen som gjorts under senare år är 3,4 m 2018. Tillstånden för vattenuttagen styrs av vattendomar.

Sedan årsskiftet har sjön nått sin maxnivå och vi är redo för en ny säsong.

Nästan varje år tappas vattennivån i sjön ner under sommarmånaderna och efter höstregnen fylls nytt vatten på. Det sker dels naturligt genom inflöde från vattendrag och dels genom pumpning från vår vattenreglering i sjösystemet. Läs mer här.

Inför 2020 ser det inte ut som att vi skulle behöva införa några begränsningar av vattenanvändningen för det kommunala dricksvattnet i Kalmar. Vi följer upp nivåer på olika platser året runt och förutsättningarna kan komma att ändras.

Vid driftstörningar på ledningsnätet (t ex större vattenläckor) eller i dricksvattenproduktionen, kan det bli nödvändigt att tillfälligt begränsa vattenanvändningen. Vid långvarig torka skulle det också kunna bli nödvändigt under vissa år. Inför 2020 är ytvattenmagasinen fulla och grundvattennivåerna är stabila på de platser där vi hämtar upp vattnet som ska användas inom dricksvattenproduktionen.

Bakgrund till Kalmars vattensituation

Under sommaren 2016 infördes bevattningsförbud i Kalmar kommun. Det gjordes till stor del i förebyggande syfte, för att vattnet skulle räcka till att försörja både Kalmar och Torsås kommuner och täcka upp för den extrema situationen som uppstått på Öland.

Kalmar Vatten lade om hela sin planering för pågåede projekt 2016-2017 och prioriterade sina resurser till på att bygga en överföringsledning till Öland för att kunna förstärka deras vattenförsörjning i händelse av torka.

För att vara säkra på att vattnet skulle räcka till alla, tidigarelades flera projekt som varit planerade sedan länge. Till exempel togs tre nya brunnar i bruk och nya vattenledningar byggdes för att förstärka kapaciteten.

Fler sidor inom dricksvatten

Långsiktig vattenförsörjning

Vi planerar för vattenförsörjningen i ett flergenerationsperspektiv.

Vattenförbrukning

Vad som påverkar vattenförbrukningen och hur du följer upp.

Produktion av dricksvatten

Följ vattnets väg från källa till din kran.

Vattenkvalitet

Vi följer upp att vattnet i Kalmar håller hög kvalitet.

Vattenmätaren

Vattenmätaren i en fastighet mäter vattenförbrukningen.

Frågor och svar om dricksvatten

Hitta svaren på dina frågor.

Vattenskyddsområden

För att skydda dricksvattnet behövs särskilda regler runt vattentäkterna.

Spara på vattnet

Dricksvatten är ett livsmedel, använd inte mer än du behöver.

Senast uppdaterad: 6 februari 2020
Publicerad: 2 februari 2020