Långsiktig vattenförsörjning

Illustration över vattnets väg från å till hushåll.

Kalmar får sitt dricksvatten från naturligt bildat grundvatten och grundvatten som bildats genom förstärkt infiltration av åvatten.

Nu planerar vi för vattenförsörjningen i ett flergenerationsperspektiv. Idag får vi vårt vatten från en rullstensås. För att möta framtida behov behöver vi undersöka fler möjligheter.

Kort historik

Från att ha hämtat upp sitt dricksvatten i brunnar runt om i staden kunde kalmarborna hämta vatten från de första vattenledningarna i centrum i slutet av 1800-talet. Då var det framförallt behovet av brandsläckning som styrde att ledningsnätet byggdes ut. Vattenbehovet ökade allteftersom välståndet växte och vattenförsörjningen byggdes ut efter hand. Kulmen nåddes, precis som i de flesta svenska kommuner, på 60-70-talen när systemet för konstgjord infiltration anlades i södra kommundelen. Kalmars vattenverk och nya vattentorn blev klara 1972.

Investeringarna som gjordes i mitten av förra seklet var till stor del finansierade av statliga medel. Nu ser lagstiftningen ut på ett annat sätt och hela Sverige står inför stora investeringar för att bygga upp framtidens infrastruktur.

Stora behov att rusta upp

Förutom att anläggningarna börjar bli slitna, växer staden. Även om många åtgärder har satts in för att öka vattenproduktionen, räknar vi med att efterfrågan på vatten kommer att öka ännu mer i Kalmar kommun, som nu växer med ca 1000 nya invånare per år. Det behövs krafttag i likhet med de insatser som gjordes under miljonprogrammens tid för att vi ska klara av de utmaningar som vi står inför.

Utmaningar

 • Gamla anläggningar som behöver rustas upp eller ersättas med nya
 • Föråldrat ledningsnät som läcker
 • Klimatförändringar som leder till torka och vattenbrist under perioder
 • Ökat säkerhetstänk i samhället
 • Mindre sårbarhet om delar av vattenförsörjningen skadas
 • Ökad efterfrågan på vattenproduktion och bygga ut ledningsnätet till nya platser

Vår målbild

 • Långsiktighet för flera generationer, vattenförsörjning i ett 100-årsperspektiv
 • Fortsatt leveranssäkerhet av gott och rent vatten
 • Hållbarhet och kretslopp i fokus
 • Flera och oberoende råvattenkällor
 • Produktion som är mindre känslig för ett förändrat klimat
 • Ett robust och flexibelt system som håller länge och inte är känsligt för störningar

Tekniskt vatten

Allt vatten som vi använder i samhället behöver inte hålla dricksvattenkvalitet. Tekniskt vatten kan vara återvunnet vatten som kan användas till bevattning, toalettspolning eller i processindustrin. Utvecklingen av detta kretsloppstänkande har bara börjat.

Grönt vatten

I samband av planeringen för Kalmars nya avloppsreningsverk, Kalmarsundsverket, har vi utfört en utredning om det renade avloppsvattnet kan återanvändas på något sätt. Läs mer här.

Exempel på varifrån vatten kan komma till Kalmars vattenförsörjning i framtiden.

I framtiden kan Kalmars vattenförsörjning se ut på ett annat sätt. Vattnet vi använder kan komma från andra källor dricksvatten kan kompletteras med tekniskt vatten.

Schematisk bild över de resurser som kan komma att täcka upp för framtidens vattenförsörjning. Med nuvarande system får vi ungefär hälften av vårt dricksvatten genom infiltration i en rullstensås. Resten är förbehandlat åvatten som genom konstgjord infiltration passerat åsen. I framtiden skulle våra vattenbehov kunna täckas av avsaltat vatten, ytvatten från ett annat vattendrag eller grönt vatten (återanvänt vatten). Utredningar pågår om vilken lösning som skulle vara den bästa för Kalmar.

Fler sidor inom dricksvatten

Vattensituationen i Kalmar kommun

Räcker vattnet? Aktuellt om förutsättningarna för vår vattenförsörjning.

Vattenförbrukning

Vad som påverkar vattenförbrukningen och hur du följer upp.

Produktion av dricksvatten

Följ vattnets väg från källa till din kran.

Vattenkvalitet

Vi följer upp att vattnet i Kalmar håller hög kvalitet.

Vattenmätaren

Vattenmätaren i en fastighet mäter vattenförbrukningen.

Frågor och svar om dricksvatten

Hitta svaren på dina frågor.

Vattenskyddsområden

För att skydda dricksvattnet behövs särskilda regler runt vattentäkterna.

Spara på vattnet

Dricksvatten är ett livsmedel, använd inte mer än du behöver.

Senast uppdaterad: 25 juni 2020
Publicerad: 4 november 2019