Produktion av dricksvatten

Tack vare Nybroåsen har vi i Kalmar förmånen att kunna få ett gott och friskt dricksvatten i form av grundvatten.

För att öka tillgången på grundvatten låter vi förbehandlat ytvatten från en å sippra ner i åsen. Det kallas konstgjord infiltration. Ungefär hälften av Kalmars dricksvatten är naturligt bildat grundvatten och resten kommer från konstgjord infiltration. För att ha tillgång till ytvatten även under torrperioder har vi tillgång till ett större ytvattenmagasin.

Grundvattnet pumpas upp från olika källor och leds normalt med självfall till vattenverket i Kalmar. Där tillsätts små mängder av några ämnen som dels ska hindra vattenledningarna från att rosta (soda) dels förhindra att bakterier och andra mikroorganismer växer till i ledningarna (natriumhypoklorit). På vattenverket görs regelbundna mätningar för att se till att vattnet hela tiden håller hög kvalitet. Efterfrågan styr hur mycket dricksvatten som produceras. Ett årsmedelvärde är ca 14 500 kubikmeter per dygn för Skälby vattenverk och totalt för alla vattenverk i Kalmar ca 16 000 kubikmeter per dygn. En kubikmeter är 1000 liter.

Här kan du följa vattnets väg från vattentäkterna till vattenkranen


Processbeskrivning på dricksvattenproduktionen från sjö till kund

Dricksvattnets väg från sjö till kund.

1, 2 och 3: Regleringsmagasin i sjöar för överföring till en å under perioder med låg vattenföring.
4. Uttag och silning av åvatten.
5. Förbehandling i infiltrationsvattenverk.
6. Infiltration av förbehandlat åvatten i Nybroåsen.
7. Uttagsbrunnar för uppumpning av grundvatten.
8. Skälby vattenverk. Tillsats av små mängder kemikalier för att förbättra vattenkvalitén; soda som höjer pH och alkalinitet och klor som skyddar mot bakterier. Utpumpning på distributionsnätet.
9. Vattentornet är en reservoar för utjämning av dygnsvariationen i vattenförbrukningen och hjälper till att hålla ett jämnt vattentryck på ledningsnätet.

Lagstiftning säkrar vattenkvalitet och vattentillgång

Det finns vattendomar som reglerar hur mycket vatten som olika verksamheter får ta ut från ytvatten (sjöar och vattendrag) eller som grundvatten. Kring platser där man tar ut vatten som ska användas som dricksvatten (vattentäkter) finns det särskild lagstiftning (vattenskyddsområden) för att minimera risken för föroreningar. Läs mer om detta under respektive vattenskyddsområde.

Vi mäter och följer upp att allt fungerar som det ska

Kalmar Vatten utför regelbunden kontroll av vattenkvalitén i vattentäkterna och i vattenverken. Läs mer under vattenkvalitet. Tillgången på vatten mäts i grundvattenrör runt om i Nybroåsen och tillgången på ytvatten mäts också och följs upp.

Typiska analysvärden på fler ämnen

Här hittar du typiska halter på fler ämnen som kontrolleras på våra vattenverk och på ledningsnätet flera gånger varje månad.

Skälby Vattenverkpdf

Bottorps vattenverkpdf

Råsbäcks vattenverkpdf

Fler sidor inom dricksvatten

Vattensituationen i Kalmar kommun

Räcker vattnet? Aktuellt om förutsättningarna för vår vattenförsörjning.

Långsiktig vattenförsörjning

Vi planerar för vattenförsörjningen i ett flergenerationsperspektiv.

Vattenförbrukning

Vad som påverkar vattenförbrukningen och hur du följer upp.

Vattenkvalitet

Vi följer upp att vattnet i Kalmar håller hög kvalitet.

Vattenmätaren

Vattenmätaren i en fastighet mäter vattenförbrukningen.

Frågor och svar om dricksvatten

Hitta svaren på dina frågor.

Vattenskyddsområden

För att skydda dricksvattnet behövs särskilda regler runt vattentäkterna.

Spara på vattnet

Dricksvatten är ett livsmedel, använd inte mer än du behöver.

Senast uppdaterad: 6 februari 2020
Publicerad: 4 november 2019