Kalmar Vattens dämmen och dagvattendammar

När vattnet sakta rinner genom de olika dammarna, sker reningen i flera steg. Ett dämme är inte bara en reningsanläggning, det erbjuder också rekreation och utgör en livsmiljö för olika växter och djur. Här hittar du information om några av de dammar och dämmen som Kalmar Vatten ansvarar för.

Dagvattendammar - naturens egna reningsverk

Dagvatten är som stadens tvättvatten och det behöver renas innan det rinner ut i våra vattendrag. Miljögifter från trafik och luftburna föroreningar som följer med nederbörden är exempel på ämnen som behöves renas. Dagvatten innehåller också gödningsämnena fosfor- och kväve, som bidrar till övergödning.

Funktionen i de djupare dammarna, med mindre växtlighet, är framför allt att avskilja partiklar. Reningen sker genom att partiklarna, som bland annat innehåller näringsrikt fosfor och miljögifter, sjunker till botten. Bottensediment rensas sedan vid behov.

Växterna som finns i och runt dammarna hjälper till med att ta upp näring i form av kväve, särskilt i den grundare dammen med växtyta, är den biologiska reningen aktiv. Rening av kväve och fosfor minskar övergödningen i Östersjön.

Fredriksskans skärmbassäng

Bryggan ramar in skärmbassängen som tar emot och renar dagvatten i närområdet för att förbättra vattenkvalten i Malmfjädern och i Kalmarsund. En skärmbassäng är ett bra alternativ när det är svårt att hitta ytor för dagvattendammar i stadsmiljöer.

Vad är dagvatten?

Dagvatten kallas det regn- och smältvatten som rinner av från tak, vägar och andra hårda ytor. Miljögifter från trafik, luftburna föroreningar som följer med nederbörden och näringsämnen är exempel på ämnen som behöver renas innan
vattnet rinner ut i Kalmarsund.

Dämmen och våtmarker bidrar med flera funktioner:
• Binda kol (minskar koldioxidutsläpp)
• Sänka medeltemperaturer i städer
• Biologisk mångfald
• Bevattning

Fler sidor inom dagvatten

Anslut ditt hus rätt

Som fastighetsägare är man ansvarig över att fastigheten är ansluten på rätt sätt.

Förnya ledningar för dag- och dräneringsvatten

Ska du dränera om ditt hus? Här kommer några tips och vad du ska tänka på.

Så tar du hand om ditt dagvatten

Ta hand om ditt dagvatten lokalt inne på tomten.

Rening av dagvatten

Dagvattnet renas i diken och dammar.

Förebygg översvämning

Det finns flera sätt att minska risken för översvämning.

Frågor och svar om dagvatten

Hitta svaren på dina frågor.

Senast uppdaterad: 30 januari 2024
Publicerad: 22 september 2023