Vattenavstängning Getingen

Vattenavstängning Tomtebyholm onsdag

Frågor och svar om dagvatten

Dagvatten kallas det vatten som rinner av från tak, vägar och andra hårda ytor. Vattnet har ofta varit i kontakt med luftföroreningar eller med ytor som asfalt och tak, och samla upp skadliga ämnen. Därför ska det ledas bort och renas i så hög utsträckning som möjligt för att inte hamna i våra sjöar och vattendrag.

Dagvatten består av regnvatten och smältvatten. För att inte belasta våra reningsverk har Kalmar kommun till största delen separata ledningsnät för att leda bort dagvatten. Ibland leds även dräneringsvatten hit. Även du som fastighetsägare kan minska risken för översvämning genom att ha en bra lösning för att leda bort dagvatten, som inte är kopplat till avloppsnätet.

När man planerar att dränera om sin husgrund bör man se över hur ledningarna är anslutna till det kommunala avloppssystemet. Dräneringsvatten får endast avledas till den kommunala dagvattenledningen eller tas omhand lokalt inom fastigheten om inte annat avtalats med Kalmar Vatten AB. 

Det är inte tillåtet att påbörja eller fortsätta med att avleda dräneringsvatten till det kommunala spillvattenledningsnätet. Många äldre fastigheter med källare har husdräneringen kopplad på detta sätt. Du blir ålagd att koppla bort befintlig dränering från spillvattennätet när felkoppling påträffas och/eller vid omdränering.

Pool- och bassängvatten som innehåller klor ska alltid avkloreras innan poolen töms. Detta gäller även mindre pooler som spabad och badtunnor.

Det är inte tillåtet att släppa ut klorerat poolvatten till dagvatten- eller spillvattennätet, det vill säga till fastighetens golvbrunn, toalett, kök, gatubrunnar eller motsvarande.

Det är inte heller lämpligt att släppa ut klorerat vatten i hav, sjöar och vattendrag, det skadar både växt och djurlivet.

  • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna på grund av att vattnet kan bli strömförande. Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar.
  • Flytta om möjligt värdefulla eller fuktkänsliga föremål från källaren
  • Var noga med hygien efter kontakt med inträngande avloppsvatten.
  • Kontakta ditt försäkringsbolag för att göra en skadeanmälan. Fotografera gärna skadorna i källaren för skadeanmälan.
  • Anmäl översvämningen till Kalmar Vatten, antingen per telefon eller genom att fylla i anmälan direkt på webben under Kontakta oss.
  • Ta bort värdefulla eller känsliga föremål från källaren.
  • Rensa brunnar, lövsilar och hängrännor på din fastighet för att undvika stora vattensamlingar runt huset.
  • Förbered med att ha tunga tättslutande föremål till exempel sandsäckar som kan läggas över golvbrunnar samt toalettstolar i källarplanet. En filt eller handduk kan också hjälpa till att sluta tätt, lägg sen även ett tungt föremål över.
  • Bor du inom område med stor risk för översvämning bör du överväga att köpa en dränkbar pump för tömning av källaren.

Fler sidor inom dagvatten

Om kommunalt dagvatten

Vi tar hand om och renar regnvatten från hårda ytor.

Avleda vatten från fastighet

Så gör du med ditt dag- och dräneringsvatten.

Rening av dagvatten

Dagvattnet renas i diken och dammar.

Senast uppdaterad: 29 januari 2020
Publicerad: 4 november 2019