Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Hultebräan

Här kan du läsa mer om hur vattennivån regleras i sjön Hultebräan, som är en av vattentäkterna för Kalmar kommuns dricksvattenförsörjning. Vi kommer att hålla sidan uppdaterad med aktuella uppgifter framförallt under sommaren men även följa utvecklingen under hela året. 

Under sommarhalvåret tappar Kalmar Vatten oftast vatten från sjön Hultebräan. Detta görs i första hand för att säkerställa dricksvattenberedningen i Kalmar kommun. I andra hand tappas vatten för att upprätthålla en viss vattenföring i Hagbyån i syfte att tillgodose naturvårdsintressen och jordbrukets bevattningsbehov.

Vattnet leds från sjön via Hagbyån och pumpas upp längre nedströms för att användas till beredning av kommunalt dricksvatten. Hur mycket vatten som behöver tappas från sjön styrs av den naturliga vattenföringen i Hagbyån,  grundvattentillgången i marken, mängden nederbörd och hur omfattande behovet är av att bereda dricksvatten.

Bilden visar utflödet från Krokstorpasjön vidare till Hagbyån

 
Hultebräan är en kraftigt modifierad sjö

Hultebräan är en delvis konstgjord sjö. Dammar (vallar) har uppförts i syfte att öka sjöns kapacitet att lagra vatten och kan då fungera som ett s.k. flerårsregleringsmagasin.  Det var i början av 70-talet som dammarna anlades runt Hultebräan. På det sättet blev sjöytan ca 3 gånger så stor som den ursprungliga sjöns areal. Regleringsmagasinet Hultebräan rymmer drygt 8 miljoner m3 (kubikmeter) vatten. 

Reglering av vattennivån i Hultebräan styrs av Hagbyåns flöde

När det är låg vattennivå i Hagbyån tappas vatten från Hultebräan så att vattenföringen i ån hålls på en bra nivå. När vattenföringen (flödet) i Hagbyån är hög, normalt under senhöst till vår, pumpas vatten från Hagbyån till Hultebräan för att hålla vattenmagasinet så välfyllt som möjligt. Mängden vatten som får tas från Hagbyån resp. Hultebräan regleras via bestämmelserna i en vattendom.  

Vissa år kan avsänkningen bli större, framförallt vid låg nederbörd under sommaren eller hösten. Detta resulterar då i att de torra strandzonerna blir mer utbredda. Kalmar Vatten tappar dock inte mer vatten än vad som behövs för att tillgodose ovan nämnda intressen. Så fort vattenföringen uppströms i Hagbyån är tillräcklig, pumpar vi upp vatten från ån och fyller på sjön igen.

Spärrdam Hultebräan
Vy från en av spärrdammarna vid Hultebäan.

Hur mycket sjön Hultebräan kommer att avsänkas i år vet vi inte, det är helt beroende av nederbördsmängden. Förra året avsänktes sjön med 2,6 meter. Enligt vattendomen får Kalmar Vatten som mest avsänka Hultebräan med 5,5 meter.

Förbättringsförslag