Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Kalmarsundsverket

Nytt reningsverk säkrar framtiden för Kalmarsund

För att möta framtidens krav på rening av avloppsvatten planerar vi nu för en av Kalmars största satsningar någonsin – Kalmarsundsverket. Det nya reningsverket ska säkra att det vatten vi återför till Kalmarsund är så rent som det bara är möjligt, med de tekniska möjligheter vi har idag. Vi lämnar även utrymme för framtida tekniker i samband med planering och utformning av det nya verket.

Det är av största vikt att ett avloppsreningsverk fungerar som det ska, för att undvika utsläpp som orsakar övergödning och riskerar vår närmiljö och hälsa. Kalmarsundsverket blir ett av de bästa och mest avancerade reningsverken i landet. Sedan drygt ett år testar vi nämligen nya tekniker i pilotskala.

Det nuvarande reningsverket stod färdigt 1963 och har därefter byggts till i etapper. Det har nu kommit till en punkt när det inte längre är ekonomiskt hållbart att renovera reningsverket för framtida krav och ökande behov när staden växer.

Pilotanläggningar för borttagning av skadliga ämnen

Sedan oktober 2015 har vi en försöksanläggning som testar utrafiltrering, en teknik som genom sina porer på 20 nanometer tar bort alla partiklar, även bakterier och de flesta virus. Filtret utvärderas kontinuerligt och har hittills visat mycket goda reningsresultat när det gäller fosfor och syreförbrukande ämnen. På kommunstyrelses uppdrag testar vi även en teknik för läkemedelsrening. I slutet av förra året installerade vi därför ett filter med granulerat aktivt kol, där en delström från det renade avloppsvattnet passerar. Resultaten är hittills mycket goda.

Inriktningsbeslut om ett nytt reningsverk

Det var i mars 2016 som kommunstyrelsen i Kalmar tog ett inriktningsbeslut att ge Kalmar Vatten i uppdrag att bygga ett nytt reningsverk i Tegelviken. Projektet är nu inne i en intensiv planeringsfas. I början av nästa decennium beräknar vi att Kalmarsundsverket ska vara färdigt att tas i drift.

Kalmar Vatten lämnade in en ansökan för tillståndsprövning till Länsstyrelsen i slutet av 2016.

Mer information

Kontaktperson för projektet är Regine Ullman, kontakt via kundservice.

Relaterade nyheter

15 juni 2017 kl.14:30

Avloppsvatten som resurs

I ett inslag på vetenskapsradion om "Superrent avloppsvatten hjälp vid vattenbrist" den 15 juni 2017 berättar Regine Ullman, projektledare för Kalmarsundsverket om hur ny reningsteknik testas. Inslaget är 19 minuter långt och finns på Sve...
Under fredagen den 17 februari samlades ett femtiotal tjänstemän och politiker för att tillsammans arbeta fram en vision för Kalmarsundsverket, det nya reningsverk som planeras att byggas i Tegelviken. Diskussionerna var koncentrerade och en...
Förbättringsförslag