Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Råsbäcks vattenskyddsområde

Revidering av Råsbäcks vattenskyddsområde

Kalmar vatten jobbar för närvarande med att uppdatera Råsbäcks vattenskyddsområde. Det befintliga vattenskyddsområdet för Råsbäcks vattentäkt fastställdes 1995 av Länsstyrelsen i Kalmar län.

Syftet med revideringen är att anpassa vattenskyddet till det moderna samhället och den aktuella lagstiftningen. Detta innebär att avgränsingen, zonindelningen och skyddsföreskrifterna ses över och justeras. Kalmar vatten följer Havs- och vattenmyndighetens rekommendationer om vattenskyddsområden (Handbok om vattenskyddsområde 2010:5). 

Aktuellt

En ansökan om revidering av befintligt vattenskyddsområde för Råsbäcks vattentäkt är inlämnad till Länsstyrelsen i Kalmar län. Länsstyrelsen genomförde en begränsad remissrunda med myndigheter och andra berörda. Kalmar Vatten AB har tagit del av och bemött inkomna synpunkter. Efter remissrundan har förslaget till skyddsföreskrifter ändrats i vissa punkter. Det reviderade förslaget lämnades in till Länsstyrelsen i maj 2014.

Under 2015 har Kalmar Vatten AB, Samhällsbyggnadskontorets miljöenhet på Kalmar kommun och Länsstyrelsen haft en fortsatt dialog kring utformning och innehåll av skyddsföreskrifterna. Syftet var att anpassa skyddsföreskrifterna till ny eller ändrad lagstiftning för att undvika dubbelregleringar. Dessutom har ny vägledning från Havs- och vattenmyndigheten (rapport 2014:25) och beslut i högre instans om utformning av skyddsföreskrifter för vattenskyddsområden beaktats. Skyddsföreskrifterna har i vissa punkter reviderats och Kalmar Vatten AB lämnade in ett nytt förslag i januari 2016.

I Länsstyrelsens vidare hantering av förslaget har berörda fastighetsägare givits möjlighet att lämna in yttrande till Länsstyrelsen. Det har i yttranden framkommit att SMHI nyligen reviderat gränserna för Hagbyåns avrinningsområde. Detta påverkar förutsättningarna för avgränsningen av Råsbäcks vattenskyddsområde i dess västra delar. Kalmar Vatten AB har därför tagit fram ett förslag på ny avgränsning av skyddsområdet. Det nya förslaget har skickats ut till fastighetsägare som berörs av den senaste justeringen för att få in eventuella synpunkter. Efter samrådet kommer Kalmar Vatten AB att lämna in ett justerat förslag till avgränsning till Länsstyrelsen.

För ärendehantering på Länsstyrelsen kontakta Länsstyrelsen i Kalmar län.

Dokument

Aktuella dokument finns till höger. Det tekniska underlaget för revidering av Råsbäcks vattenskyddsområde (inklusive geohydrologisk utredning) togs fram av Vatten- och Samhällsteknik AB år 2010. Dokumentet kan beställas på Kalmar Vatten AB (se kontaktuppgifter). 

Förbättringsförslag