LTA-villapump

LTA - Lätt Tryck Avlopp är en typ av avloppsystem som används för att kunna avleda avloppsvatten från fastigheter där avloppsystem med självfall är mindre lämpliga av topografiska eller miljömässiga skäl.

LTA-pump

Ansvar, drift och skötsel av LTA-enheten

Kalmar Vatten AB ansvarar för:

 • kontroll, underhåll och förnyelse av LTA-enheten (tank, pump och apparatlåda). Detta innebär att Kalmar Vatten äger rätt att kontrollera, justera, underhålla samt till- och frånkoppla LTA-stationen.

Fastighetsägaren ansvarar för:

 • att upplåta plats för LTA-enheten. Anläggningen ska vara lätt åtkomlig för skötsel och underhåll. Den får inte blockeras runtom, ovanifrån eller på annat sätt. Kalmar Vatten behöver ha tillgång till anläggningen dygnet runt och året om, vilket innebär full åtkomlighet till stationen, fritt från buskar, träd, planteringar eller andra anläggningar närmare än en meter runtom stationen, och fri gång (vid behov snöröjd) om minst en meters bredd mellan stationen och farbar väg.
 • elförsörjning.
 • löpande tillsyn av LTA-enheten och för att skydda den mot skada.
 • att omgående meddela Kalmar Vatten vid driftstörning.

Vid installation av pumpstation som Kalmar Vatten äger och tillhandahåller, bistår vi självklart med information om installation och monteringshänvisningar. Allmänt gäller följande:

 • pumpenheten ska vara installerad och driftsatt enligt Kalmar Vattens riktlinjer. Placering sker i samråd med Kalmar Vatten. Den ska bland annat vara lättåtkomlig för service och underhåll – högst 30 meter från farbar väg.
 • en spolbrunn ska vara installerad på självfallsledning i anslutning till LTA-enheten, detta för att kunna spola pumpstationen vid eventuella stopp.
 • ledningen mellan hus och pump ska vara tät.
 • grundare ledningar ska vara isolerade och försedda med frostskyddskabel.
 • tak-, regn och dräneringsvatten får EJ tillföras pumpenheten.
 • larm ska vara monterat på en plats som lätt kan uppmärksammas. Våra rekommendationer är någonstans inomhus där du lätt kan se och höra larmet.
 • pumpen och larmet skall ha separata säkringar.
 • tanken ska vara installerad med en backventil.

Observera att om tanken är placerad eller installerad på ett sådant sätt som innebär merkostnad för underhåll och service, kan fastighetsägaren tvingas att stå för denna kostnad. Vid för stora brister på installationen kan fastighetsägaren tvingas att åtgärda detta.

Endast spillvatten i avloppet!

Det enda som ska spolas ned i avloppet är kiss, bajs och toalettpapper.

Allting annat ska inte spolas ned som till exempel:

 • Bindor, tops, tandtråd, snus, tamponger, våtservetter, hushållspapper, bomullspads eller liknande.
 • Fett, till exempel från stekpannan. Torka istället bort det med papper och släng i vanliga hushållssoporna.
 • Målarfärg, grus, jord och sand

Fler sidor inom spillvatten

Kalmarsundsverket

Kalmars nya reningsverk, ett kretsloppsverk.

Återvunnet vatten som resurs

Dags att återvinna spillvattnet?

Slam till jordbruk

Vi återför näring till kretsloppet.

Spillvatten från företag

Vissa typer av spillvatten från företag måste anmälas.

Så fungerar reningsverket

Spillvattnet renas i olika steg.

Om kommunalt avlopp

Nittio procent av kommunens invånare är anslutna.

Tänk efter innan du spolar

Har du koll på vad du får spola ner?

Frågor och svar om spillvatten

Hitta svaren på dina frågor.

Senast uppdaterad: 30 december 2020
Publicerad: 19 maj 2020