Råsbäcks vattenskyddsområde

Vattenskyddsområdeskylt i snölandskap.

Ring 112 om det händer en olycka i ett vattenskyddsområde.

För att skydda Råsbäcks vattentäkter från utsläpp och bekämpningsmedel är området sedan 1995 ett vattenskyddsområde.

Vattenskyddsområdet ombearbetades under 2018. Syftet var att skydda vattnet i ett flergenerationsperspektiv, anpassa vattenskyddet till det moderna samhället och till ny eller ändrad lagstiftning för att undvika dubbelregleringar.

Beslut om Råsbäcks vattenskyddsområde

Länsstyrelsen i Kalmar län beslutade den 4 december 2018, med stöd av 7 kap. 21-22§§ miljöbalken, om nytt vattenskyddsområde och tillhörande skyddsföreskrifter för Råsbäcks grundvattentäkt. Syftet med vattenskyddsområdet är att skydda vattentäkten och råvattentillgången för dricksvattenförsörjningen i ett långsiktigt perspektiv.

Tre skyddszoner

Vattenskyddsområdet är indelat i tre skyddszoner men olika skyddsföreskrifter för zonerna. Skyddsföreskrifterna reglerar bland annat hantering av petroleumprodukter och kemiska bekämpningsmedel samt växtnäringsämnen, energianläggningar och materialtäkt.

Kalmar vatten genomförde omarbetningen av Råsbäcks vattenskyddsområde. Det befintliga vattenskyddsområdet för Råsbäcks vattentäkt fastställdes 1995 av Länsstyrelsen i Kalmar län och i och med det nya beslutet upphävs det äldre beslutet.

I arbetet har man haft med sig en vägledning från Havs- och vattenmyndigheten (rapport 2014:25) och beslut i högre instans om utformning av skyddsföreskrifter för vattenskyddsområden.

Fler sidor inom vattenskyddsområden

Södra nybroåsens vattenskyddsområde

Översyn pågår för att anpassa gamla vattenskyddsområden till det moderna samhället.

Senast uppdaterad: 2 mars 2020
Publicerad: 24 januari 2020