Vattenavstängning Getingen

Vattenavstängning Tomtebyholm onsdag

Rökinventering

Rökinventering

Syftet med denna undersökning är att reda ut hur fastigheternas dagvatten avleds till det kommunala VA-systemet. Vid nederbörd belastas spillvattenledningsnätet av tillskottsvatten vilket medför en stor onödig miljöbelastning och risk för källaröversvämningar.

Hur genomförs inventeringen?

För att på snabbaste sätt undersöka fastigheternas anslutningar använder man rök. Röken tillförs i ledningsnätet utanför husen och tränger sig sedan upp genom stuprör och brunnar där den kan observeras. Röken är helt ofarlig och benämns som teaterrök, skulle den komma in i er fastighet så är det bara att vädra ut.

Inför inventeringen ber vi berörda fastighetsägare att göra följande:

  • Fyll på alla vattenlås som finns i fastigheten, även golvbrunnar som inte används så ofta. Man glömmer lätt att det finns brunn i källaren, garaget eller pannrummet, så se till att fylla på dessa. Detta görs för att undvika att röken kommer in i fastigheten.

  • Före inventeringen ska uppsamlingsbrunnar/spolbrunnar som finns på tomten tas fram och friläggas. Dessa kan antingen finnas synliga på tomten eller dolda under marken. Brunnarna finns där för att man då och då skall kunna rensa dem. Annars kan dränering och stuprör slamma igen och detta kan medföra fuktskador på fastigheten.

  • Tänk på att detta arbete utförs i syftet att se till att ledningarna fungerar väl, öka effektiviteten och klarar av de stora mängder nederbörd som kan uppstå.

Vid eventuell felkoppling

En felkoppling innebär att fastigheten kommer att få ett skriftligt åläggande om omkoppling. Ofta är det någon form av dag-, tak- och/eller dräneringsvatten som är felaktigt kopplat till det kommunala spillvattennätet.

Till spillvattennätet får endast spillvatten avledas. Vatten från tak, hårda ytor samt dräneringsvatten ska avledas till dagvattennätet eller tas om hand lokalt inne på fastigheten/tomten. Dagvatten kopplat till spillvattennätet ökar risken för källaröversvämningar och försämrar funktionen på vårt reningsverk.

Vi hoppas att inventeringen av dag- och avloppsanslutningarna inte skall vålla er några besvär.

Vid frågor, kontakta kundservice på 0480-45 12 10 eller mail info@kvab.kalmar.se

Fler sidor inom dagvatten

Om kommunalt dagvatten

Vi tar hand om och renar regnvatten från hårda ytor.

Avleda vatten från fastighet

Så gör du med ditt dag- och dräneringsvatten.

Rening av dagvatten

Dagvattnet renas i diken och dammar.

Frågor och svar om dagvatten

Hitta svaren på dina frågor.

Senast uppdaterad: 27 januari 2023
Publicerad: 18 januari 2022