Vattenavstängning Getingen

Vattenavstängning Tomtebyholm onsdag

Kommunalt dagvatten

Dagvatten kallas det vatten som rinner av från tak, vägar och andra hårda ytor. Vattnet har ofta varit i kontakt med luftföroreningar eller ytor som asfalt eller tak och kan därför innehålla skadliga ämnen.

Eftersom dagvattnet samlar upp skadliga ämnen ska det ledas bort och renas i så hög utsträckning som möjligt för att inte hamna i våra sjöar och vattendrag.

Som fastighetsägare ansvarar du för vatten från din tomt

Kalmar Vattens policy för dag- och dräneringsvatten talar om hur sådant vatten får tas omhand på din fastighet, vad som inte är tillåtet och vilken skada det kan ställa till om dagvattnet är kopplat till spillvattennätet.

De viktigaste punkterna ur vår Policy för dag- och dräneringsvatten:

Så tar du hand om dag- och dräneringsvatten:

Skiss på lämplig lösning för pumpning av dräneringsvatten.

Lämplig lösning för pumpning av dräneringsvatten.

Om fastigheten ligger inom verksamhetsområde för dagvatten är Kalmar Vatten skyldiga att inom skälig tid förse fastigheten med förbindelsepunkt för dagvatten eller en för ändamålet avsedd plats för avledning.

Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) 6§

Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljö behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanshang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen

1. Bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsterna behöver ordnas och

2. Se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetensområdet genom en allmän VA-anläggning.

Om det i nuläget saknas möjlighet till dagvattenavledning till det allmänna dagvattensystemet så ansvarar Kalmar Vatten för att avledning inom skälig tid kan genomföras, i de fall där fastigheten ligger inom verksamhetsområde för dagvatten.

Lag om allmänna vattentjänster (2006:412) 12§:

Om en allmän VA-anläggning innebär att vattentjänster tillhandahålls genom ledningsnät för vattenförsörjning eller avlopp, skall huvudmannen för varje fastighet inom VA-anläggningens verksamhetsområde bestämma en förbindelsepunkt. Förbindelsepunkten skall finnas i fastighetens omedelbara närhet, om det inte finns särskilda skäl för en annan placering.

När en servisledning anläggs förmedlas förbindelsepunkten normalt i fastighetens direkta närhet vanligtvis 0,5 m utanför fastighetsgränsen.

Efter att förbindelsepunkten för dagvatten har förmedlats debiteras fastigheten för anläggningsavgift och löpande brukningsavgifter. I de fall då brukningsrätt föreligger fastigheten sedan tidigare debiteras enbart för löpande brukningsavgifter.

Lag om allmänna vattentjänster (2006:412) 24§

En fastighetsägare skall betala avgifter för en allmän VA-anläggning, om fastigheten

1. Finns inom, VA-anläggningens verksamhetsområde, och

2. Med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljö behöver en vattentjänst och inte kan tillgodoses bättre på annat sätt.

En fastighet med dagvattnet kopplat till spillvattensystemet kan orsaka översvämning på den egna fastigheten eller hos grannar.

En fastighet med dagvattnet kopplat till spillvattensystemet kan orsaka översvämning på den egna fastigheten eller hos grannar. Normalt är fastigheterna sammankopplade via VA-systemen vilket exemplet i illustrationen visar. Hus ”A” orsakar här översvämning i hus ”C”.

Fler sidor inom dagvatten

Avleda vatten från fastighet

Så gör du med ditt dag- och dräneringsvatten.

Rening av dagvatten

Dagvattnet renas i diken och dammar.

Frågor och svar om dagvatten

Hitta svaren på dina frågor.

Senast uppdaterad: 27 augusti 2021
Publicerad: 12 december 2019