Vattenavstängning Getingen

Vattenavstängning Tomtebyholm onsdag

Så avleder du vatten från din fastighet

Som fastighetsägare ansvarar du för det regn- och smältvatten som kommer från ditt tak och din tomt.

Det är inte tillåtet att:

 • koppla fastighetens dagvatten till det kommunala spillvattensystemet.
 • avledning får inte heller ske till grannfastighet eller till gatan.

Vattnet tas om hand lokalt på fastigheten

Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) innebär att fastighetsägaren tar hand om dagvattnet lokalt på fastigheten. Det är inte alltid självklart att en fastighet har möjlighet att ta hand om dagvattnet genom LOD. Grundvattennivåer, markförhållanden och hårdgjorda ytor är faktorer som påverkar möjligheten. Enligt Kalmar kommuns dagvattenpolicy förespråkas LOD, policyn finns att läsa på Kalmar kommuns och Kalmar Vattens webbplats.

Olika sätt att ta hand om vattnet lokalt:

 • Använd regntunna under fastighetens utkastare för att samla upp takvattnet, använd för trädgårdsbevattning.
 • Led ut vattnet genom utkastare och ränndalsplattor på grönytor. Vattnet tas då upp av växter samt bidrar till nybildande av grundvatten. Tänk på att du bör leda vattnet minst 2 meter från husgrunden.
 • Minimera fastighetens hårdgjorda ytor såsom asfalt och plattsättning, för att möjliggöra infiltration.
 • Förse byggnad med grönt tak (vegetationstäcke).
 • Infiltration till stenkista.
 • Magasinering i damm.

Förbjudet att avleda dagvatten till spillvattennätet

Vatten från tak och andra hårdgjorda ytor, vatten från spygatter (utomhusbrunnar) och dränering får inte vara kopplade eller kopplas till det kommunala spillvattenledningsnätet. Dag- och dräneringsvatten är inte förorenat på samma sätt som spillvatten från toalett, kök, tvättstuga etc. Genom att separera spill- och dagvatten kan man på bästa sätt rena olika typer av vatten. Genom att inte avleda något dagvatten till spillvattennätet skyddar fastighetsägaren sin fastighet och risken för källaröversvämningar minskar avsevärt.

Avgift

En engångskostnad (anläggningsavgift) och en löpande kostnad (brukningsavgift) tas ut, då alla vattentjänster (dricksvatten, spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata) är förenliga med en kostnad.

Skiss på lämplig lösning för pumpning av dräneringsvatten.

Kalmar Vatten rekommenderar att dräneringsvatten alltid pumpas från källarhus till den kommunala dagvattenledningen (eller till en LOD-anläggning), för att få en säker installation, även om dräneringen i vissa fall kan avledas med självfall. Den generella uppdämningsnivån för dagvatten är gatans marknivå +10cm vid förbindelsepunkt, vilket innebär att dagvattenledningen kan dämma upp vid skyfall. Ledningarna kan då fyllas upp med dagvatten som inte hinner rinna undan och kan då även fylla fastigheternas dräneringssystem.

Kontrollera hur ditt system är kopplat

 1. Kontrollera hur dina stuprör är kopplade. Går de ner i marken kan de vara kopplade till spillvattensystemet, dagvattensystemet eller till en stenkista (LOD).
 2. Kontrollera dokumentation: om det finns stenkista, dränering, spygatter eller annat som förklarar hur dagvattnet är anlagt. På fastighetsägarens begäran kan Kalmar kommun (Kommunledningskontoret) bistå med ritningar för fastighetens VA-installation om sådana finns tillgängliga.
 3. Kontakta en entreprenör (exempelvis inom spol- och rörinspektion, markentreprenör, anläggningsentreprenör) som kan kontrollera ditt system.

Åtgärder vid felkoppling

Om fastigheten är felkopplad är du som fastighetsägare skyldig att åtgärda detta.

 1. Gör en servisanmälan till Kalmar Vatten om dagvattenservis saknas.
  Till e-tjänsten VA-anmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 2. Ta hjälp av en entreprenör för att åtgärda fastighetens felkoppling.
 3. Anmäl till Kalmar Vatten att omkoppling skett.
 4. Kalmar Vatten kontrollerar att fastigheten är rätt omkopplad.
En fastighet med dagvattnet kopplat till spillvattensystemet kan orsaka översvämning på den egna fastigheten eller hos grannar. Normalt ärfastigheterna sammankopplade via VA-systemen vilket exemplet i illustrationen visar. Hus ”A” orsakar här översvämning i hus ”C”.

Om fastigheten ligger inom verksamhetsområde för dagvatten är Kalmar Vatten skyldiga att inom skälig tid förse fastigheten med förbindelsepunkt för dagvatten eller en för ändamålet avsedd plats för avledning.

Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) 6§

Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljö behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanshang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen

1. Bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsterna behöver ordnas och

2. Se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetensområdet genom en allmän VA-anläggning.

Om det i nuläget saknas möjlighet till dagvattenavledning till det allmänna dagvattensystemet så ansvarar Kalmar Vatten för att avledning inom skälig tid kan genomföras, i de fall där fastigheten ligger inom verksamhetsområde för dagvatten.

Lag om allmänna vattentjänster (2006:412) 12§:

Om en allmän VA-anläggning innebär att vattentjänster tillhandahålls genom ledningsnät för vattenförsörjning eller avlopp, skall huvudmannen för varje fastighet inom VA-anläggningens verksamhetsområde bestämma en förbindelsepunkt. Förbindelsepunkten skall finnas i fastighetens omedelbara närhet, om det inte finns särskilda skäl för en annan placering.

När en servisledning anläggs förmedlas förbindelsepunkten normalt i fastighetens direkta närhet vanligtvis 0,5 m utanför fastighetsgränsen.

Efter att förbindelsepunkten för dagvatten har förmedlats debiteras fastigheten för anläggningsavgift och löpande brukningsavgifter. I de fall då brukningsrätt föreligger fastigheten sedan tidigare debiteras enbart för löpande brukningsavgifter.

Lag om allmänna vattentjänster (2006:412) 24§

En fastighetsägare skall betala avgifter för en allmän VA-anläggning, om fastigheten

1. Finns inom, VA-anläggningens verksamhetsområde, och

2. Med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljö behöver en vattentjänst och inte kan tillgodoses bättre på annat sätt.

En fastighet med dagvattnet kopplat till spillvattensystemet kan orsaka översvämning på den egna fastigheten eller hos grannar.

En fastighet med dagvattnet kopplat till spillvattensystemet kan orsaka översvämning på den egna fastigheten eller hos grannar. Normalt är fastigheterna sammankopplade via VA-systemen vilket exemplet i illustrationen visar. Hus ”A” orsakar här översvämning i hus ”C”.

Kontakt

 • Kundservice

  0480-45 12 10

  info@kvab.kalmar.se

  Besöksadress

  Trädgårdsgatan 10

  Postadress

  Box 817, 391 28 Kalmar

  Öppettider:
  Måndag­–torsdag: 08:00–16:00
  Fredag: 08:00–15:30
  Lunchstängt: 11.30–12.30
  Arbetsdag före helgdag: 08:00–14:00
  Helgdagar: stängt


Fler sidor inom dagvatten

Om kommunalt dagvatten

Vi tar hand om och renar regnvatten från hårda ytor.

Rening av dagvatten

Dagvattnet renas i diken och dammar.

Frågor och svar om dagvatten

Hitta svaren på dina frågor.

Senast uppdaterad: 3 februari 2020
Publicerad: 4 november 2019