Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Miljöarbete

Vårt miljöuppdrag

Att minska utsläppen från vår avloppshantering, att minska andelen fossila bränslen för våra transporter och att sänka energianvändningen är några av de miljömål som vi arbetar för.

Kalmar Vattens viktigaste miljöuppdrag är att rena avloppsvatten innan det släpps ut i Kalmarsund. Vi planerar nu att bygga en helt ny vattenreningsdel för rening av avloppsvatten i Tegelviken, Kalmarsundsverket. Nybyggnationen kommer att ge positiva miljöeffekter genom minskade utsläpp till Kalmarsund.

Vi bygger också ut och förbättrar hela tiden våra dagvattenanläggningar. I första hand ska dagvattnet renas i andra anläggningar än reningsverket. Det är både för reningen och för att jämna ut flöden för att minska riskerna för översvämningar. I nuläget renas ca 70% av dagvattnet från Kalmars tätorter.

För att förstärka vårt miljöarbete har vi byggt upp ett verksamhetsledningssystem för miljö- och kvalitetsledning. Vi är certifierade enligt miljöstandarden ISO 14 001 och kvalitetsstandarden 9001 tillsammans med övriga bolag i Kalmar kommunbolag AB. Tanken med systemet är att skapa ordning och reda bland arbetsrutiner, ansvarsförhållanden och samtidigt ta fram de miljömål och handlingsprogram som ska styra vårt miljöarbete. Att minska utsläppen från vår avloppshantering ytterligare, att minska andelen fossila bränslen för våra transporter och att sänka energianvändningen är några av de viktigaste målen som vi arbetar mot. 

Förbättringsförslag