Ulla i skolan

Exempelbild.

Med pilotprojektet "Kan du räkna med vattnet?" samarbetade Kalmar Vatten med tre grundskolor i Kalmar för att kommunicera värdet av vatten och göra vattnet mer synligt för skolelever. Skolans vattenförbrukning visualiserades på en dataskärm på skolan på ett lekfullt och pedagogiskt sätt. Projektet är pausat till 2025, då vi hoppas kunna uppdatera den digitala tekniken.

Ett pilotprojekt med Eco-feedback

I ett samarbete med Sjöängsskolan, Lindsdalskolan och Djurängsskolan i Kalmar visades skolans vattenförbrukning på en dataskärm, centralt placerad på varje skola. Här kan elever och personal följa vattenförbrukningen i realtid genom data som hämtas från skolans digitala vattenmätare och som visualiseras på ett lekfullt och pedagogiskt sätt. Metoden vi använder kallas Eco-feedback och den bygger på en forskningsbaserad kombination av fakta och känsla. Den som kommenterar vattenförbrukningen på skolan är vår egen vattenambassadör, uttern Ulla.

Historik och nuläge

Projektet startade våren 2021 på Djurängsskolan och fortsatte sedan under våren 2022 på Lindsdalsskolorna. Sedan hösten 2022 har det varit problem med Wifi-överföringen och därmed att visa data på de uppsatta skärmarna. Skolorna har ändå kunnat gå in på respektive webbsida och följa förbrukningen från klassrummet. Kalmar Vattens mål är att hitta en lösning under det kommande läsåret och förhoppningsvis även att utöka Ullas sätt att återkoppla vattenförbrukningen med Eco-feedback till fler verksamheter efter hand.

Eco-feedback bygger på

  • att visualisera aktuella mätdata för hur en resurs förbrukas, till exempel dricksvatten
  • att återkoppla ok/ bra /dåligt
  • att skapa känslor som leder till beteendeförändringar. Bara en siffra räcker inte - ett ansiktsuttryck berör direkt.

Bakgrund

Många tar vattnet för givet — det är bara att öppna kranen, så kommer det. Vi litar på att vattnet är rent, att det går att dricka utan att man blir sjuk och att det aldrig kan ta slut. Det kommer nytt hela tiden, så har det varit i vårt land under lång tid.

I och med den senaste tidens torka och klimatförändringar börjar vi inse att vi inte kan fortsätta slösa på vattnet utan att tänka oss för. Vi börjar fundera på vårt vatten och viktiga frågor dyker upp. Nedan följer några exempel.

Diskussionsfrågor

- Kan vattnet ta slut?
- Räcker det till alla?
- Är vatten dyrt?
- Hur påverkas miljön?
- Får man ta hur mycket vatten som helst bara man betalar för det?

Hur vet vi hur mycket vatten vi förbrukar?

Vatten bara rinner iväg och det är svårt att få en uppfattning om hur mycket som går åt. Kan man se hur mycket vatten man förbrukar? I alla hus finns en vattenmätare som mäter vattnet som går åt i huset.

Förr var mätningen mekanisk. Ett litet hjul snurrade när vattenströmmen passerade i röret och drog samtidigt ett räkneverk. De som bodde eller jobbade i huset fick läsa av siffrorna en gång per år och sedan skicka in resultatet med brev eller via datorn.

Mekanisk vattenmätare

Mekanisk vattenmätare

Idag finns det digitala mätare. Elektriska signaler läser av vattenflödet och skickar resultatet via telemast till Kalmar Vatten, ungefär som en mobiltelefon.

Digital vattenmätare

Digital vattenmätare

Tack vare dagens digitala mätare kan vi berätta om hur mycket vatten som går åt på skolan varje timme och presentera detta på ett roligare sätt – Med hjälp av uttern Ulla.

Vem är uttern Ulla?

Ulla är en utter som hjälper oss att berätta om vatten, på ett lättförståeligt och roligt sätt. Ulla vet vad som är lagom vattenanvändning och när vi använder för mycket. Hennes miner visar om hon är nöjd eller missnöjd.

Uttern Ullas miner

Uttern är Smålands landskapsdjur, ett vattenlevande däggdjur som länge varit sällsynt på grund av miljöförstöring. Nu ökar utterpopulationen igen tack vare att uttern har fått mer utrymme i naturen och miljögifterna minskat - man kan till och med se uttrar vid kusten i Kalmarsund!

Utter i havet

Skärmen

Centralt på varje skola hänger en skärm som visar skolans vattenförbrukning i realtid. Via skärmen kan lärare och elever följa förändringarna timme för timme, dag för dag och vecka för vecka. Ulla ger alltid direkt feedback med sina uttryck.

Hur kommer mätvärdena från skolans vattenmätare till skärmen?

Signalöverföring
  1. Vattenmätaren mäter vattenförbrukningen och skickar en digital signal till en mast på vattentornet.
  2. Från vattentornet går en signal till en dataserver i Tyskland.
  3. Datan bearbetas för att kunna tolkas i våra datasystem och skickas till Kalmar.
  4. Datasignalen bearbetas och visas som diagram på webben.

Allt vatten som alla på skolan använder tillsammans presenteras:

  • timme för timme under dagen
  • varje dag, timme för timme i ackumulerad mängd
  • varje vecka, dag för dag i ackumulerad mängd

Aktuell förbrukning jämförs med normalvärden (representativa medelvärden).

En emotionell respons på resursförbrukningen tillsammans med mätvärdena är konceptet som Eco-feedback bygger på. I vårt fall är det Ulla som med sina miner uttrycker om beteendet kring vattenförbrukningen är önskat eller behöver förändras.

Forskningen visar att vi blir mer motiverade att förbättra vårt beteende när vi möter ett ansikte. ”Det träffar i hjärtat” på ett mer direkt sätt än siffror och diagram, som kräver reflektion.

Vattenförbrukning - timme
Vattenförbrukning - dag
Vattenförbrukning - vecka

Hur mycket vatten förbrukar du och jag?

I Sverige förbrukar vi i genomsnitt 140 liter vatten per person och dygn. Uppgifterna kommer från Svenskt Vatten.

Vattenförbrukning per person och dygn

Fler sidor inom hållbarhet och miljö

Ekologisk hållbarhet - miljöarbete

Våra viktigaste miljöuppdrag är att rena spill- och dagvatten.

Social hållbarhet - säkert vatten till alla

Vi planerar vattenförsörjningen i ett flergenerationsperspektiv.

Ekonomisk hållbarhet - ansvarsfull resursanvändning

Långsiktighet och ansvarsfull resursanvändning ska prägla vår verksamhet.

Hållbarhetsmål och certifieringar

FN:s globala mål är vägledande för vårt hållbarhetsarbete.

Hållbar vattenanvändning

Du som använder vatten och vi som producerar dricksvatten och renar avloppsvatten behöver hjälpas åt.

Senast uppdaterad: 2 juli 2024
Publicerad: 3 juni 2022