VA-taxa

VA-taxan för 2022 innebär en höjning av brukningsavgiften med 1 procent. Anledningen till höjningen av brukningstaxan är framför allt de investeringar som genomförs under året.

Kommunfullmäktige beslutade den 20 december 2021 att anta Kalmar Vattens förslag till ny vatten- och avloppstaxa för 2022.

VA-taxan för 2022 innebär bland annat en höjning av brukningsavgiften med 1 procent, medan anläggningsavgiften är oförändrad. Anledningen till höjningen av brukningstaxan är framför allt de investeringar som genomförs under 2022.

VA-taxa från 1 januari 2022

Avgifterna för allmänna vattentjänster i Kalmar kommun tas ut som anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

Brukningsavgiften

Brukningsavgiftens storlek beror på:

 • hur mycket vatten som förbrukas
 • hur många bostadsenheter (så kallade "lägenheter") det finns på fastigheten och/eller
 • hur stora verksamhetsytor som finns på fastigheten.
Tabell: Brukningstaxa per fastighet och år - inklusive tjänsterna dricksvatten, spillvatten och dagvatten


Fast avgift:4031,16 kronor
Avgift per kubikmeter levererat vatten:23,89 kronor
Avgift per lägenhet (bostadsenhet)*:1061,76 kronor

*) Per år och lägenhet för bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet samt campingfastighet. Varje 150 kvadratmeter lokalyta.

Tabell: Prisexempel brukningsavgift per år - inklusive tjänsterna dricksvatten, spillvatten och dagvatten

Boende

Förbrukning

Kostnad per år

En villa

50 kubikmeter

6287 kronor

En villa

100 kubikmeter

7482 kronor


Anläggningsavgiften

Anläggningsavgiften är en engångsavgift som debiteras vid nyanslutning, och ska täcka kostnader för utbyggnad av det allmänna VA-systemet. Avgiftsskyldighet för anläggningsavgift kan även inträda då en fastighets nytta ökar, exempelvis om man uppför fler bostadsenheter på fastigheten eller om en verksamhetsyta ökar.

Tabell: Prisexempel anläggningsavgift - inklusive tjänsterna dricksvatten, spillvatten och dagvatten

Tomtstorlek

Byggnation

Kostnad

1000 kvadratmeter

en villa

153 708 kronor

2000 kvadratmeter

en villa

192 133 kronor

Tillkommande komplementbyggnad, lokalyta eller tomtyta

Avgiftsskyldighet för anläggningsavgift kan även inträda då en fastighets nytta ökar, exempelvis om man uppför fler bostadsenheter på fastigheten eller om en verksamhetsyta ökar. När bygglov beviljas inträder avgiftsskyldigheten.

 • Ytterligare boende på fastigheten. Ett attefallshus som inreds med kök och toalett klassas i taxan som en lägenhet.
 • En tillkommande lokalyta på en fastighet. För varje påbörjad 150 kvadratmeter lokalyta betalas en lägenhetsavgift.
 • Om en fastighets användning ändras från kontor till lägenheter och det handlar om fler lägenheter än vad fastigheten redan betalat för faktureras tillkommande lägenheter.
 • En ökad tomtyta eller en avstyckning av fastighet kan göra att ytterligare anläggningsavgift ska faktureras.

Anläggningsavgiftens fyra delar

När man betalar anläggningsavgift är den beräknad på fyra olika delar:

 • Servisavgift
 • Förbindelsepunktsavgift
 • Tomtyteavgift
 • Lägenhetsavgift.

Nivån på tomtyteavgiften är högre för en stor fastighet jämfört med en liten fastighet, eftersom det generellt sett kostar mer att bygga ledningar förbi stora tomter än små. För att skillnaden inte skall bli alltför stor mellan fastigheter med liten respektive stor tomtstorlek finns det en begränsningsregel för tomtyteavgiften. Den får inte överstiga summan av de övriga avgifterna (servisavgift, förbindelsepunkt och lägenhetsavgift).

Lägenhetsavgiften är en fast avgift som baseras på hur många bostadsenheter som finns på fastigheten. Med lägenhet (bostadsenhet) menas exempelvis villa, fritidshus, eller lägenhet i radhus eller flerfamiljshus. En normalvilla betalar en lägenhetsavgift, medan ett flerfamiljshus, som består av flera bostadsenheter, faktureras flera lägenhetsavgifter.

Kalmar Vattens verksamhet är självfinansierad utan vinstsyfte, vilket innebär att inga skattemedel skjuts till för att täcka verksamhetens utgifter. De taxor som tas ut motsvarar kostnaderna. VA-taxan och nivån på avgifterna beslutas av kommunfullmäktige.

Återbetalning av VA-brukningsavgifter för fastighet som ingår i VA-samfällighet

Med anledning av nya rekommendationer i branschen kring hur man bör beräkna brukningsavgifter för fastighet som ingår i en VA-samfällighet, kommer Kalmar Vatten att återbetala viss del av brukningsavgifterna till ägare av sådana fastigheter i Kalmar kommun. Återbetalningen gäller fastigheter inom en VA-samfällighet inom verksamhetsområdet för allmänna vattentjänster i Kalmar kommun.

Bakgrund

Taxan ska tillämpas inom verksamhetsområdet för fastigheter som ingår i en VA-samfällighet. Till skillnad från andra fastigheter i ett verksamhetsområde har samfälligheter bara en uppsättning serviser som är gemensam för flera fastigheter. Branschorganisationen Svenskt Vatten har kommit fram till att det är rimligt att anpassa avgiftsnivån i brukningstaxan för fastigheter som ingår i en VA-samfällighet. Samfälligheten står för viss drift och underhåll, och i vissa fall även för administration kring avläsning och fakturering.

En VA-samfällighet kan vara ansluten till det allmänna VA-nätet på två olika sätt:

 1. VA-samfälligheten har en gemensam förbindelsepunkt och har investerat i ett privat nät inom området som fastighetsägarna äger och underhåller. Mätning av vattenförbrukning och fakturering sker individuellt för varje fastighet.
 2. VA-samfälligheten har en gemensam förbindelsepunkt och har investerat i ett privat nät inom området som fastighetsägarna äger och underhåller. Mätning av vattenförbrukning och fakturering sker gemensamt, efter att samfälligheten och kommunen avtalat om detta.

En reduktion av brukningsavgiften för fastighet som ingår i en VA-samfällighet, med hänvisning till den mindre nyttan enligt ovanstående, infördes i Kalmar kommuns VA-taxa 2020. Se nedan för mer information kring återbetalning av redan erlagda brukningsavgifter.

Fastighet inom VA-samfällighet med individuell mätning (1)

Information till fastighetsägare med fastighet inom VA-samfällighet där respektive fastighet har egen vattenmätare som ägs av Kalmar Vatten.

Kalmar Vatten har beslutat att justera de brukningsavgifter som debiterades fastigheter i en VA-samfällighet med individuell mätning, mellan 1 april 2011 till och med 31 december 2019. Motsvarande reduktion från 2020 och framåt finns redan i taxan och har kommit fastigheterna till godo.

Återbetalning kommer att ske genom en kreditering av framtida faktura/fakturor alternativt betalas ut via autogiro.

Före detta fastighetsägare ersätts genom utbetalning.

Fastighet inom VA-samfällighet med gemensam mätning (2)

Information till fastighetsägare med fastighet inom VA-samfällighet där samtliga fastigheter har en gemensam vattenmätare som ägs av Kalmar Vatten.

Kalmar Vatten har beslutat att justera de brukningsavgifter som debiterades VA-samfällighet med gemensam mätning, mellan 1 juli 2018 till och med 31 december 2019. Motsvarande reduktion från 2020 och framåt finns redan i taxan och har kommit föreningen till godo.

Återbetalning kommer att ske genom en kreditering av framtida faktura/fakturor.

Om du har frågor kring denna information, kontakta vår kundservice på tel. 0480-45 12 10.

Övriga avgifter - som inte ingår i VA-taxan

Alla utsläpp från industri och företag ska enligt beslut i kommunfullmäktige anmälas till Kalmar Vatten.

Tilläggsavgift tas ut för industriellt avloppsvatten med sådan sammansättning och föroreningshalt att det överstiger följande värden:

 • organiskt material mätt såsom biokemisk syreförbrukning (BOD7) 200 g/m³
 • fosfor (Ptot) 7 g/m³
 • kväve (Ntot) 40 g/m³
 • suspenderad substans (SS) 270 g/m³

Tilläggsavgifterna gäller enbart för den överstigande delen.

De fastighetsägare som har spillvatten som överstiger någon av dessa värden, ska anmäla det till Kalmar Vatten. Samarbetet mellan parterna regleras sedan i ett avtal eller annan överenskommelse.

Fler sidor inom kundservice

Frågor och svar

Hitta svaren på dina frågor.

Mina sidor

Lämna mätarställning, se ditt abonnemang och förbrukning.

Kontakta oss

Välkommen med din fråga, synpunkt och felanmälan.

Aktuella VA-arbeten

Vill du veta var vi gräver nu?

VA-anmälan (e-tjänst)

Skicka in anmälan för servis, tillfälligt vatten, fettavskiljare, oljeavskiljare och industriellt avloppsvatten.

SMS-tjänst

Vill du få sms vid driftstörningar i ditt område?

Informationsmaterial

Aktuella broschyrer, filmer och dokument.

Så hanterar vi personuppgifter

Därför inhämtar och behandlar Kalmar Vatten personuppgifter.

Senast uppdaterad: 22 mars 2022
Publicerad: 4 november 2019