Avstängt vatten - Gräsgärde

VA-taxa 2021

VA-taxan för 2021 innebär en höjning av brukningsavgiften med fem procent. Anledningen till höjningen av brukningstaxan är framför allt de investeringar som genomförs under året.

Kommunfullmäktige beslutade den 14 december 2020 att anta Kalmar Vattens förslag till ny vatten- och avloppstaxa för 2021.

VA-taxan för 2021 innebär bland annat en höjning av brukningsavgiften med fem procent, medan anläggningsavgiften är oförändrad. Anledningen till höjningen av brukningstaxan är framför allt de investeringar som genomförs under 2021.

VA-taxa från 1 januari 2021

Avgifterna för allmänna vattentjänster i Kalmar kommun tas ut som anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

Brukningsavgiften

Brukningsavgiftens storlek beror på:

 • hur mycket vatten som förbrukas
 • hur många bostadsenheter (så kallade "lägenheter") det finns på fastigheten och/eller
 • hur stora verksamhetsytor som finns på fastigheten.
Tabell: Brukningstaxa per fastighet och år - inklusive tjänsterna dricksvatten, spillvatten och dagvatten


Fast avgift:3991,25 kronor
Avgift per kubikmeter levererat vatten:23,65 kronor
Avgift per lägenhet (bostadsenhet)*:1051,25 kronor

*) Per år och lägenhet för bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet samt campingfastighet. Varje 150 kvadratmeter lokalyta.

Tabell: Prisexempel brukningsavgift per år - inklusive tjänsterna dricksvatten, spillvatten och dagvatten

Boende

Förbrukning

Kostnad per år

En villa

50 kubikmeter

6225 kronor

En villa

100 kubikmeter

7408 kronor


Anläggningsavgiften

Anläggningsavgiften är en engångsavgift som debiteras vid nyanslutning, och ska täcka kostnader för utbyggnad av det allmänna VA-systemet. Avgiftsskyldighet för anläggningsavgift kan även inträda då en fastighets nytta ökar, exempelvis om man uppför fler bostadsenheter på fastigheten eller om en verksamhetsyta ökar.

Tabell: Prisexempel anläggningsavgift - inklusive tjänsterna dricksvatten, spillvatten och dagvatten

Tomtstorlek

Byggnation

Kostnad

1000 kvadratmeter

en villa

153 708 kronor

2000 kvadratmeter

en villa

192 133 kronor

Tillkommande komplementbyggnad, lokalyta eller tomtyta

Avgiftsskyldighet för anläggningsavgift kan även inträda då en fastighets nytta ökar, exempelvis om man uppför fler bostadsenheter på fastigheten eller om en verksamhetsyta ökar. När bygglov beviljas inträder avgiftsskyldigheten.

 • Ytterligare boende på fastigheten. Ett attefallshus som inreds med kök och toalett klassas i taxan som en lägenhet.
 • En tillkommande lokalyta på en fastighet. För varje påbörjad 150 kvadratmeter lokalyta betalas en lägenhetsavgift.
 • Om en fastighets användning ändras från kontor till lägenheter och det handlar om fler lägenheter än vad fastigheten redan betalat för faktureras tillkommande lägenheter.
 • En ökad tomtyta eller en avstyckning av fastighet kan göra att ytterligare anläggningsavgift ska faktureras.

Anläggningsavgiftens fyra delar

När man betalar anläggningsavgift är den beräknad på fyra olika delar:

 • Servisavgift
 • Förbindelsepunktsavgift
 • Tomtyteavgift
 • Lägenhetsavgift.

Nivån på tomtyteavgiften är högre för en stor fastighet jämfört med en liten fastighet, eftersom det generellt sett kostar mer att bygga ledningar förbi stora tomter än små. För att skillnaden inte skall bli alltför stor mellan fastigheter med liten respektive stor tomtstorlek finns det en begränsningsregel för tomtyteavgiften. Den får inte överstiga summan av de övriga avgifterna (servisavgift, förbindelsepunkt och lägenhetsavgift).

Lägenhetsavgiften är en fast avgift som baseras på hur många bostadsenheter som finns på fastigheten. Med lägenhet (bostadsenhet) menas exempelvis villa, fritidshus, eller lägenhet i radhus eller flerfamiljshus. En normalvilla betalar en lägenhetsavgift, medan ett flerfamiljshus, som består av flera bostadsenheter, faktureras flera lägenhetsavgifter.

Kalmar Vattens verksamhet är självfinansierad utan vinstsyfte, vilket innebär att inga skattemedel skjuts till för att täcka verksamhetens utgifter. De taxor som tas ut motsvarar kostnaderna. VA-taxan och nivån på avgifterna beslutas av kommunfullmäktige.

Övriga avgifter - som inte ingår i VA-taxan

Fler sidor inom kundservice

Frågor och svar

Hitta svaren på dina frågor.

Mina sidor

Lämna mätarställning, se ditt abonnemang och förbrukning.

Kontakta oss

Välkommen med din fråga, synpunkt och felanmälan.

Aktuella VA-arbeten

Vill du veta var vi gräver nu?

VA-anmälan (e-tjänst)

Skicka in anmälan för servis, tillfälligt vatten, fettavskiljare, oljeavskiljare och industriellt avloppsvatten.

SMS-tjänst

Vill du få sms vid driftstörningar i ditt område?

Informationsmaterial

Aktuella broschyrer, filmer och dokument.

Så hanterar vi personuppgifter

Därför inhämtar och behandlar Kalmar Vatten personuppgifter.

Senast uppdaterad: 30 december 2020
Publicerad: 4 november 2019