VA-taxa 2020

VA-taxan för 2020 innebär en höjning av brukningsavgiften med 6 procent. Anledningen till höjningen av brukningstaxan är framförallt de investeringar som genomförs under året.

Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2019 att anta Kalmar Vattens förslag till ny vatten och avloppstaxa för 2020.

VA-taxan för 2020 innebär bland annat en höjning av brukningsavgiften med 6 procent, medan anläggningsavgiften är oförändrad. Anledningen till höjningen av brukningstaxan är framförallt de investeringar som genomförs under 2020.

Prislista från 1 januari 2020

Avgifterna för allmänna vattentjänster i Kalmar kommun tas ut som anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

Brukningsavgiften

Brukningsavgiftens storlek beror på:

  • hur mycket vatten som förbrukas
  • hur många bostadsenheter (så kallade "lägenheter") det finns på fastigheten och/eller
  • hur stora verksamhetsytor som finns på fastigheten.
Tabell: Brukningstaxa per fastighet och år - inklusive tjänsterna dricksvatten, spillvatten och dagvatten


Fast avgift:3801 kr
Avgift per kubikmeter levererat vatten:22:53 kr
Avgift per lägenhet (bostadsenhet)*:1001 kr

*) Per år och lägenhet för bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet samt campingfastighet. Varje 150 kvadratmeter lokalyta.

Tabell: Prisexempel brukningsavgift per år - inklusive tjänsterna dricksvatten, spillvatten och dagvatten
BoendeFörbrukningKostnad per år
En villa50 kubikmeter5 929 kronor
En villa100 kubikmeter 7 055 kronor


Brukningsavgift fast och rörlig del

Den fasta delen ska fördelas så rättvist som möjligt mellan VA-abonnenterna och är därför uppdelad i två delar:

  1. Fast avgift: Detta är en grundavgift per fastighet.
  2. Lägenhetsavgift: Antalet lägenhetsavgifter per fastighet varierar efter hur många bostadsenheter (lägenheter) som finns på fastigheten. För lokalytor får varje påbörjad yta på 150 kvadratmeter en lägenhetsavgift.

Att den fasta delen av taxan delas upp i två delar gör att fastighetens avgift blir anpassad efter hur stor del av den kommunala VA-verksamheten en fastighet nyttjar. Detta gör att taxan fördelas mer rättvist och skäligt.

Den rörliga delen påverkas av mängden vatten som förbrukas. Förbrukningen mäts via fastighetens vattenmätare och avläsning sker normalt en gång per år. Vid fakturering beräknas en preliminär avgift som sedan regleras efter avläsning. Ju oftare du rapporterar in din vattenförbrukning desto bättre stämmer din vattenfaktura överens med din verkliga förbrukning.

Anläggningsavgiften

Anläggningsavgiften är en engångsavgift som debiteras vid nyanslutning, och ska täcka kostnader för utbyggnad av det allmänna VA-systemet. Avgiftsskyldighet för anläggningsavgift kan även inträda då en fastighets nytta ökar, exempelvis om man uppför fler bostadsenheter på fastigheten eller om en verksamhetsyta ökar.

Tabell: Prisexempel anläggningsavgift - inklusive tjänsterna dricksvatten, spillvatten och dagvatten
TomtstorlekByggnationKostnad
1000 kvadratmeteren villa153 708 kronor
2000 kvadratmeteren villa192 133 kronor

Tillkommande komplementbyggnad, lokalyta eller tomtyta

Avgiftsskyldighet för anläggningsavgift kan även inträda då en fastighets nytta ökar, exempelvis om man uppför fler bostadsenheter på fastigheten eller om en verksamhetsyta ökar. När bygglov beviljas inträder avgiftsskyldigheten.

  • Ytterligare boende på fastigheten. Ett attefallshus som inreds med kök och toalett klassas i taxan som en lägenhet.
  • En tillkommande lokalyta på en fastighet. För varje påbörjad 150 kvadratmeter lokalyta betalas en lägenhetsavgift.
  • Om en fastighets användning ändras från kontor till lägenheter och det handlar om fler lägenheter än vad fastigheten redan betalat för faktureras tillkommande lägenheter.
  • En ökad tomtyta eller en avstyckning av fastighet kan göra att ytterligare anläggningsavgift ska faktureras.

Anläggningsavgiftens fyra delar

När man betalar anläggningsavgift är den beräknad på fyra olika delar:

Servisavgift, förbindelsepunktsavgift, tomtyteavgift och lägenhetsavgift.

Nivån på tomtyteavgiften är högre för en stor fastighet jämfört med en liten fastighet, eftersom det generellt sett kostar mer att bygga ledningar förbi stora tomter än små. För att skillnaden inte skall bli alltför stor mellan fastigheter med liten respektive stor tomtstorlek finns det en begränsningsregel för tomtyteavgiften. Den får inte överstiga summan av de övriga avgifterna (servisavgift, förbindelsepunkt och lägenhetsavgift).

Lägenhetsavgiften är en fast avgift som baseras på hur många bostadsenheter som finns på fastigheten. Med lägenhet (bostadsenhet) menas exempelvis villa, fritidshus, eller lägenhet i radhus eller flerfamiljshus. En normalvilla betalar en lägenhetsavgift, medan ett flerfamiljshus, som består av flera bostadsenheter, faktureras flera lägenhetsavgifter.

Kalmar Vattens verksamhet är självfinansierad utan vinstsyfte, vilket innebär att inga skattemedel skjuts till för att täcka verksamhetens utgifter. De taxor som tas ut motsvarar kostnaderna. VA-taxan och nivån på avgifterna beslutas av kommunfullmäktige.

Övriga avgifter - som inte ingår i VA-taxan

Fler sidor inom kundservice

Frågor och svar

Hitta svaren på dina frågor.

Mina sidor

Lämna mätarställning, se ditt abonnemang och förbrukning.

Kontakta oss

Välkommen med din fråga, synpunkt och felanmälan.

Aktuella VA-arbeten

Vill du veta var vi gräver nu?

VA-anmälan (e-tjänst)

Skicka in anmälan för servis, tillfälligt vatten, fettavskiljare, oljeavskiljare och industriellt avloppsvatten.

SMS-tjänst

Vill du få sms vid driftstörningar i ditt område?

Informationsmaterial

Aktuella broschyrer, filmer och dokument.

Så hanterar vi personuppgifter

Därför inhämtar och behandlar Kalmar Vatten personuppgifter.

Senast uppdaterad: 29 januari 2020
Publicerad: 4 november 2019