Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Taxor & avgifter

Vilka taxor och avgifter gäller?

Kalmar Vattens verksamhet är självfinansierad utan vinstsyfte, vilket innebär att inga skattemedel skjuts till för att täcka verksamhetens utgifter. De taxor som tas ut motsvarar kostnaderna. Hur stor taxan och avgifterna blir beslutas av kommunfullmäktige.

VA-verksamheten finansieras genom uttag från kunderna i kommunerna. Varje kommun utgör ett eget verksamhetsområde och VA-taxan bestäms för varje verksamhetsområde för sig. Taxan kan vara olika i kommunerna beroende på vilka förutsättningar som finns. Kommunfullmäktige i Kalmar fastställer VA-taxan för invånarna i Kalmar kommun efter förslag från Kalmar Vatten AB. VA-taxan består av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

Anläggningsavgifterna ska täcka kostnader för anslutning av nya kunder och är en engångskostnad. Avgiften kan även tas ut vid om- och tillbyggnad.

Brukningsavgifterna beror på hur mycket vatten du använder och hur din fastighet är ansluten. Brukningsavgifterna ska täcka kostnader för att rena drickvattnet och avloppsvattnet. De ska också täcka för administration, planering och kapitalkostnader för investeringar i huvudledningsnät, reningsverk och andra anläggningar. Både investeringar och drift påverkas i sin tur av olika faktorer som exempelvis klimatförändringar vilket ökar kraven på förbättrade reningsprocesser.

Fast och rörlig del

Taxan för vatten och avlopp består av en fast och en rörlig del. Den fasta avgiften beror på hur stort vattenflöde du kan ha i fastigheten utan att vattentrycket försämras. Den rörliga avgiften baseras på den faktiska förbrukningen. Den mäts via fastighetens vattenmätare och avläsning sker normalt en gång per år. Eftersom du får din räkning oftare betalar du då en preliminär avgift som sen regleras efter avläsning. Ju oftare du rapporterar in din vattenförbrukning desto bättre stämmer din vattenfaktura överens med din verkliga förbrukning. 

Vilka lagar och regler styr vatten och avlopp?

ABVA står för "Allmänna bestämmelser för brukande av Kalmar Vatten AB´s allmänna vatten- och avloppsanläggning", och är en skrift som reglerar ansvarsfördelningen mellan fastighetsägare och Kalmar Vatten AB till exempel när det gäller ledningar och vattenkvalitet. ABVA har sin grund i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster.

Nuvarande taxa (2017)

På kommunfullmäktige den 19 december 2016 beslutades en höjning av VA-taxan för att möta kommande investeringsbehov. Det är den första höjningen av brukningsavgiften på 4 år.

Enbostadshus

  • Fast avgift: 2.106:00 kr per år
  • Vatten och avlopp: 29:10 kr per m3
  • Endast vatten: 13:03 kr per m3
  • Endast avlopp: 16:06 kr per m3

Dagvattenavgift för en- och tvåbostadsfastighet

  • Dagvatten fastighet:  430:00 kr per år
  • Dagvatten gata: 160:00 kr per år

Dagvattenavgift för övriga fastigheter

Övriga fastigheter betalar en avgift baserad på hur stor fastigheten är. En avgiftsenhet gäller för varje påbörjat 2000-tal kvadratmeter tomtyta. Fastigheten behöver dock högst betala för 20.000 m2 .

  • Dagvatten fastighet: 443:00 kr per 2.000 kvadratmeter tomtyta
  • Dagvatten gata: 165:00 kr per 2.000 kvadratmeter tomtyta

Fullständiga taxor för 2015-2017 finns under dokument.

 

Förbättringsförslag