Vanliga frågor - Taxa och fakturering

Här hittar du svar på vanliga frågor om fakturan och VA-taxan. Saknar du något? Kontakta kundservice så hjälper vi dig.

När VA-ledningarna är nedgrävda och klara att användas förmedlar VA-huvudmannen till fastighetsägaren var fastigheten kan ansluta sig (en förbindelsepunkt). I samband med att förbindelsepunkten förmedlas finns möjligheten att ansluta sig och därmed inträder betalningsskyldigheten för såväl anläggningsavgift som för brukningsavgift.

Det innebär att även om det inte finns någon byggnad på plats måste fastighetsägaren betala för sig eftersom det finns en möjlighet att använda det allmänna VA-ledningsnätet. Det anses inte rättvist och skäligt att låta övriga kunder betala för den kostnad som nu har uppstått i och med att byggnationen av ledningar och övriga anpassningar är klara, utan den ska belastas fastighetsägaren.

Beviljat bygglov likställs med uppförd byggnad. Innan bygglov har beviljats betalas den fasta avgiften av brukningsavgiften (om avgiftsskyldighet har inträtt). Efter beviljat bygglov erläggs även lägenhetsavgiften. När mätare är monterad betalas förbrukningen.

Brukningsavgiften har flera nivåer för att de ska vara så rättvisa som möjligt:

  • Nivå 1: Ledningar är EJ klara, inkoppling inte möjlig = ingen avgift.
  • Nivå 2: Ledningar klara, inkoppling möjlig, fastigheten är obebyggd = grundavgift.
  • Nivå 3: Ledningar klara, inkoppling möjlig, fastigheten är obebyggd, bygglov finns = grundavgift plus fast avgift per bostadsenhet.
  • Nivå 4: Ledningar klara, inkoppling möjlig, fastigheten är bebyggd (slutbesked) = grundavgift plus fast avgift per bostadsenhet plus rörlig avgift pris per kubikmeter enligt förbrukad mängd.

För att en byggnad ska klassas som lagerlokal ska 50 procent eller mer av lokalytan vara ett lager. Med lager menar vi att där förvaras varor och endast personalen har tillgång till dessa utrymmen.

Om kunderna får gå in på lagret och plocka till sig dessa varor är det istället en lokalyta. Om byggnaden uppfyller kravet för lager erläggs en lägenhetsavgift per 300 m2 yta istället för 150 m2 som det är för lokaler.

Fler sidor inom frågor och svar

Dricksvatten och mätning

Frågor om dricksvatten och vattenmätning.

Avlopp från hushåll

Frågor om spillvatten och dagvatten.

Läckor och översvämningar

Frågor om läckor och källaröversvämningar.

Ny kund och flyttanmälan

Frågor för dig som ska ansluta dig eller flytta.

Senast uppdaterad: 8 augusti 2023
Publicerad: 4 november 2019