Sprinkler och brandposter

Vattenledningsnätet ägs av Kalmar Vatten och är en förutsättning för att leverera dricksvatten, vilket är klassificerat som ett livsmedel. Kvalitén på dricksvatten och skydd av vattenledningsnätet regleras av flera olika lagstiftningar, bl.a. Livsmedelsverkets föreskrifter och Säkerhetsskyddslagen samt Säkerhetsskyddsförordningen.

Både sprinkler och brandposter på fastigheter måste anmälas till Kalmar Vatten.
När det gäller sprinklerutbyggnad bör du kontakta oss i god tid för bedömning av möjlighet till att ha sprinkler. 

Konventionell sprinkler

Konventionell sprinkler är till för att skydda egendom inom olika kommersiella verksamheter såsom lager, industri, affärer och liknande. Det krävs en separat servisledning vid direktanslutning till den allmänna delen av vattenledningsnätet.

Det förekommer allt oftare att fastighetsägare önskar ansluta en sprinklerinstallation till den allmänna vattenförsörjningsanläggningen. Om VA-anläggningen har tillräcklig kapacitet och det i övrigt inte bedöms påverka anläggningens funktion och säkerhet har Kalmar Vatten möjlighet att efter överenskommelse medge anslutning av sprinkler.

Kontakta Kalmar Vatten i god tid före planerad sprinklerutbyggnad, för att bedömning ska kunna göras av möjlighet att ha sprinkler. 

 • Alla sprinkler som ansluts före KVAB:s vattenmätare skall regleras genom avtal.
 • Återströmningsskydd av lägst klass BA krävs.
 • Årlig brukningsavgift tas ut enligt avtal.
 • Direktansluten sprinkler där man tillsätter kemiska tillsatser tillåts inte.

Kapacitetsprov

Vid kapacitetsprov skall alltid personal från Kalmar Vatten närvara om inget annat överenskommits. Endast personal från Kalmar Vatten får röra ventiler, brandposter mm på den allmänna delen av ledningsnätet.

Boendesprinkler

Det främsta syftet med boendesprinkler är att rädda liv. Boendesprinkler används främst i boenden där personer har svårt att utrymma byggnaden på egen hand, men ger även skydd mot egendomsskador.

Vattenflödet är relativt lågt och i vissa fall kan befintlig vattenservis till fastigheten användas för sprinkleranläggningen. Boendesprinkler kan vara direkt ansluten på ledningsnätet om det finns tillräcklig kapacitet, annars finns möjlighet för fastighetsägaren att anlägga en tank som vattenkälla. Kalmar Vatten garanterar inte önskat flöde och tryck eftersom driftstörningar i vattenförsörjningen kan uppstå.

 • Vid direktanslutning av boendesprinkler utan mätare skall ett avtal tecknas med Kalmar Vatten.
 • Återströmningsskydd av lägst klass BA krävs.
 • Anläggningsavgift och brukningsavgifter tas ut enligt avtal.

Mer information hittar du i vår Policy för sprinkler (pdf) Pdf, 295.3 kB.

Brandposter

Kalmar Vatten dimensionerar vattenledningsnätet för att kunna leverera dricksvatten med god kvalitet och tillfredsställande tryck. Brandposter och spolposter placeras så att ledningsnätet kan underhållas på ett bra sätt. Vid placering tas i möjligaste mån även hänsyn till räddningstjänstens behov av brandposter.

Extra brandposter och extraledningar på Kalmar Vattens vattenledningsnät, och i undantagsfall på privata fastigheter, godkänns om Kalmar Vatten under förutsättning att kapaciteten är tillräckligt och vattenkvaliten inte riskerar att påverkas negativt.

 • Kalmar Vatten eller dess entreprenör installerar brandposterna på Kalmar Vattens vattenledningsnät.
 • Kalmar Vatten äger och underhåller de extra brandposterna och eventuella anordningsledningarna före förbindelsepunkt, d.v.s. ej inne på fastigheter.
 • Nya brandposter inne på fastigheter innan vattenmätare är endast tillåtna i undantagsfall och måste då vara plomberade.
 • Gamla brandposter inne på fastigheter ska vara plomberade.
 • Brandposter som används till andra ändamål än vid brand ska ha mätarbrunn, vilka sätts och bekostas av fastighetsägaren.
 • Kalmar Vatten sätter vattenmätaren och fastigheten betalar för förbrukningen.
 • Kalmar Vatten utför årligen underhåll på de viktigaste brandposterna. I övrigt utförs underhåll efter behov.
 • Vart tionde år görs en översyn av samtliga brandposter.
 • Kalmar Vatten kräver årlig tillsyn av fastighetsägaren för de interna brandposterna innan vattenmätare.
 • Obehöriga uttag är förbjudet.
 • Tillfälliga uttag från brandposter ska alltid godkännas av Kalmar Vatten i förväg. Brandposthuvud med mätare ska då hyras av Kalmar Vatten.
 • Dricksvatten till allmänhet och företag finns att tillgå i vattenkiosken på Grindängsvägen.
 • Akuta vattenuttag får enbart göras av räddningstjänsten och ska alltid rapporteras till Kalmar Vatten.
 • Samtliga brandposthuvuden som används vid akuta vattenuttag ska vara försedda med godkänt återströmningsskydd.

Kalmar Vatten håller register över samtliga brandposter och spolposter på det allmänna nätet.

Mer information hittar du i vår Policy för brandposter (pdf) Pdf, 211.3 kB.

Fler sidor inom kund företag

Ansluta till kommunalt VA

Bra att veta för dig som ska bli kund.

Spillvatten från företag

Vissa typer av spillvatten från företag måste anmälas till oss.

Vattenkiosken

Så gör du som speditör för att hämta vatten. Ansök om nyckel i vår e-tjänst.

SMS vid driftstörningar

Registrera ditt mobilnummer så får du sms vid driftstörningar i ditt område.

Frågor och svar

Hitta svaren på dina frågor.

Senast uppdaterad: 30 januari 2024
Publicerad: 18 maj 2021