Tvärskog VA-exploatering

Kalmar Vatten möjliggör framtidens bostäder genom att bygga ut kommunalt VA.

Område som berörs

Binnåsavägen

Anläggningsarbetet påbörjas v 34 och planeras pågå ca 3 veckor. Därefter utförs besiktning av anlagda ledningar innan området lämnas över till andra aktörer.

Klicka på nedan två länkar för att läsa mer på kommunens webbsida:
Binnåsavägen - Tvärskog - Kalmarlänk till annan webbplats
Binnåsavägen, Tvärskog – Utbyggnad av infrastruktur i bostadsområde - Kalmarlänk till annan webbplats

exempelbild karta

Vad gör vi?

  • Kalmar Vatten anlägger vatten- och spillvattenledningar i Binnåsavägen, exploateringsområde.
  • Ledningarna anläggs fram till fastigheternas förbindelsepunkt, cirka 0,5 meter från fastighetsgräns.
  • Kalmar Vatten anlägger allmänt VA, vatten- och spillvattenledningar i Binnåsavägen, exploateringsområde. 6–7 st fastigheter kommer att förses med allmänt VA.
  • Kalmar kommun möjliggör utbyggnad av 6–7 villatomter i Tvärskog, som en del i detta bygger Kalmar Vatten ut allmänt VA till dessa.
  • Området ligger inom verksamhetsområde för spill, - och dricksvatten. VA-huvudmannen (Kalmar Vatten) har då skyldighet att bygga ut den allmänna VA-anläggningen för dessa vattentjänster till berörda fastigheter.

Viss störning av vattendistribution kan ske inom närområdet.

Så långt det är möjligt skickar Kalmar Vatten SMS när vattnet till din fastighet måste stängas av, se därför till att ha aktuellt mobilnummer registrerat hos oss. Läs mer om SMS-tjänsten här.

Närområdet kommer att påverkas av en ökad belastning av byggtrafik. Tidvis kan det även komma att bli störningar när det gäller trafik, tillfarter och parkeringsmöjligheter. Tack för visad förståelse.

Kontaktpersoner

Kontakt via kundservice: 0480-45 12 10 eller info@kvab.kalmar.se

Allmänna frågor:

Karin Svensson, projektledare

Frågor om anläggningsarbeten på plats:

Jonas Petersson, arbetsledare

Taxefrågor:

Therese Löfgren, abonnentingenjör

Senast uppdaterad: 17 augusti 2022
Publicerad: 22 augusti 2022