Falkenbergsvägen och Stensbergsvägen, VA-exploatering och förnyelse

Senaste status

Arbeten utförs i Stensbergsvägen. En provisorisk väg används för omledning av trafik. Vänligen följ trafikskyltningen på plats.

Område som berörs

Falkenbergsvägen – Stensbergsvägen

Planerad anläggning mars – augusti 2022.

exempelbild karta

Vad gör vi?

   Kalmar Vatten bygger ut VA-ledningar till fastigheterna Tegelviken 2:4 och Tisteln 15. I samband med utbyggnaden förnyas vatten- och avloppsledningsnätet inom området. Även ledningar för regn- och dräneringsvatten, det vi kallar dagvattenledningar, kommer att byggas ut.

   Utbyggnaden utförs i samordning med Kalmar kommun, för att tillgodose behovet av VA-ledningar till planerade bostäder inom Tegelviken 2:4 och Tisteln 15. Förnyelsearbetet utförs för att säkra dricksvattenkvalitén och förebygga att ledningar går sönder. Läckage kan skapa problem för både enskilda fastighetsägare och för de gemensamma systemen och kan orsaka exempelvis källaröversvämningar.

   Förnyelsearbetet är också ett steg i vårt miljöarbete för att avlasta reningsverket och även för att bygga bort dåliga ledningar som inte kan hantera avloppsvattnet på ett säkert sätt vid kraftiga regn eller snösmältning.

   Kalmar Vatten informerar löpande om arbetet och hur detta påverkar respektive fastighetsägare via brevutskick och information här på vår webbplats.

   I enstaka fall kan vi behöva beträda er tomt för att utreda eventuella felkopplingar eller oklarheter. Varje fastighetsägare ansvarar för att ledningarna på tomten är i bra skick och att regn- och dräneringsvatten tas om hand på ett korrekt sätt.

   Så långt det är möjligt skickar Kalmar Vatten SMS när vattnet till din fastighet måste stängas av, se därför till att ha aktuellt mobilnummer registrerat hos oss. Vi erbjuder denna tjänst via vår webbplats, klicka här för att komma till registreringen. Till dig som har hyresgäster är det viktigt att du ser till att information kommer vidare till alla berörda i god tid, speciellt om det gäller verksamheter med störningskänslig verksamhet.

   Kontaktpersoner

   Kontakt via kundservice: 0480-45 12 10 eller info@kvab.kalmar.se

   Allmänna frågor:

   Melina Johansson, projektledare

   Frågor om anläggningsarbeten på plats:

   Jonas Petersson, arbetsledare

   Taxefrågor:

   Therese Löfgren, abonnentingenjör

   Senast uppdaterad: 13 april 2022
   Publicerad: 1 mars 2022