Falkenbergsvägen och Stensbergsvägen, VA-exploatering och förnyelse slutfört

Senaste status

Kalmar Vatten är nu klara med sina VA-arbeten och har lämnat området.
Nu fortsätter Kalmar Energi och Kalmar Kommun med sina arbeten.

Område som berörs

Falkenbergsvägen – Stensbergsvägen

Slutfört

exempelbild karta

Vad gör vi?

Kalmar Vatten har byggt ut VA-ledningar till fastigheterna Tegelviken 2:4 och Tisteln 15. I samband med utbyggnaden förnyades vatten- och avloppsledningsnätet inom området. Även ledningar för regn- och dräneringsvatten, det vi kallar dagvattenledningar, har byggts ut.

Utbyggnaden utförs i samordning med Kalmar kommun, för att tillgodose behovet av VA-ledningar till planerade bostäder inom Tegelviken 2:4 och Tisteln 15. Förnyelsearbetet utförs för att säkra dricksvattenkvalitén och förebygga att ledningar går sönder. Läckage kan skapa problem för både enskilda fastighetsägare och för de gemensamma systemen och kan orsaka exempelvis källaröversvämningar.

Förnyelsearbetet är också ett steg i vårt miljöarbete för att avlasta reningsverket och även för att bygga bort dåliga ledningar som inte kan hantera avloppsvattnet på ett säkert sätt vid kraftiga regn eller snösmältning.

Kalmar Vatten informerar löpande om arbetet och hur detta påverkar respektive fastighetsägare via brevutskick och information här på vår webbplats.

I enstaka fall kan vi behöva beträda er tomt för att utreda eventuella felkopplingar eller oklarheter. Varje fastighetsägare ansvarar för att ledningarna på tomten är i bra skick och att regn- och dräneringsvatten tas om hand på ett korrekt sätt.

Så långt det är möjligt skickar Kalmar Vatten SMS när vattnet till din fastighet måste stängas av, se därför till att ha aktuellt mobilnummer registrerat hos oss. Vi erbjuder denna tjänst via vår webbplats, klicka här för att komma till registreringen. Till dig som har hyresgäster är det viktigt att du ser till att information kommer vidare till alla berörda i god tid, speciellt om det gäller verksamheter med störningskänslig verksamhet.

Kontaktpersoner

Kontakt via kundservice: 0480-45 12 10 eller info@kvab.kalmar.se

Allmänna frågor:

Melina Johansson, projektledare

Frågor om anläggningsarbeten på plats:

Jonas Petersson, arbetsledare

Taxefrågor:

Therese Löfgren, abonnentingenjör

Senast uppdaterad: 23 augusti 2022
Publicerad: 1 mars 2022