Rinkabyholm/Piparegårdsvägen VA-förnyelse

Kalmar Vatten förnyar ledningsnätet för dricksvatten och spillvatten i del av Rinkabyholm. Dessutom kommer dagvattennätet att förstärkas. Arbetet påbörjas i korsningen Rinkabyholmsvägen och Piparegårdsvägen hösten 2021 och kommer pågå till och med hösten 2022.

Område som berörs

Rinkabyholmsvägen, Piparegårdsvägen, Nattviolsgränd, Kullevägen

Arbetet kommer att påbörjas hösten 2021 och kommer pågå till och med hösten 2022.

exempelbild karta

Vad gör vi?

  • Kalmar Vatten förnyar föråldrat vatten- och avloppsledningsnätet samt bygger bort ledningar som ligger på privat mark.
  • Ledningarna förnyas fram till fastigheters förbindelsepunkt, som vanligtvis ligger cirka 0,5 meter från fastighetsgränsen mot kommunal gata.
  • Även ledningarna för regn- och dräneringsvatten, det vi kallar dagvattenledningar, kommer att byggas ut.

Ledningsnätet i området är delvis byggt på 60-talet och har behov av förnyelse.

Att byta ut gamla vattenledningar är nödvändigt för att säkra dricksvattenkvalitén och förebygga att ledningarna går sönder. Läckage kan skapa problem för både enskilda fastighetsägare och för de gemensamma systemen och kan orsaka exempelvis källaröversvämningar.

Avloppsledningar är delvis raserade och skapar upprepade stopp.

Förnyelsearbetet är också ett steg i vårt miljöarbete för att avlasta reningsverket och även för att bygga bort dåliga ledningar som inte kan hantera avloppsvattnet på ett säkert sätt vid kraftiga regn eller snösmältning.

Kalmar Vatten informerar löpande om arbetet och hur detta påverkar respektive fastighetsägare via brevutskick och information här på vår webbplats.

I enstaka fall kan vi behöva beträda tomter för att utreda eventuella felkopplingar eller oklarheter. Varje fastighetsägare ansvarar för att ledningarna på tomten är i bra skick och att regn- och dräneringsvatten tas om hand på ett korrekt sätt.

Så långt det är möjligt skickar Kalmar Vatten SMS när vattnet till din fastighet måste stängas av, se därför till att ha aktuellt mobilnummer registrerat hos oss. Läs mer om SMS-tjänsten här.

Kalmar Vatten ansvarar för att informera abonnenter (fastighetsägare) om störningar i vattendistributionen. För dig som har hyresgäster är det viktigt att du ser till att information kommer vidare till alla berörda i god tid, speciellt om det finns störningskänslig verksamhet i fastigheten. Vi erbjuder en sammanställning med information som du som ansvarig fastighetsägare kan använda till dina hyresgäster. Denna länk finns längst ner på sidan under "Mer information". På den sidan finns ett dokument i form av PDF som kan du enkelt kan ladda ner och skriva ut.

Under byggarbetet kommer fastigheter i området påverkas av störningar i vattendistributionen och vi gör vårt bästa för att förhindra problem för boende och verksamheter i området. Tidvis kan det komma att bli störningar när det gäller trafik, tillfarter och parkeringsmöjligheter.

Tack för visad förståelse.

Kontaktpersoner

Kontakt via kundservice: 0480-45 12 10 eller info@kvab.kalmar.se

Allmänna frågor:

Linda Kraft Unosson, projektledare

Frågor om anläggningsarbeten på plats:

Jonas Petersson, arbetsledare

Taxefrågor:

Therese Löfgren, abonnentingenjör

Senast uppdaterad: 24 mars 2022
Publicerad: 15 november 2021