Avstängt vatten - Lindsdal

Norra Långgatan VA-förnyelse

Kalmar Vatten förnyar ledningsnätet för dricksvatten, spillvatten och dagvatten på Norra Långgatan. Arbetet kommer att påbörjas i korsningen Larmgatan och Norra Långgatan i september 2021 och pågår under cirka 3 månader.

När Kalmar Vatten slutfört sitt arbete vidtar nästa aktör med sitt arbete. I sin helhet pågår arbetet till hösten 2022.
Läs mer härlänk till annan webbplats

Detta är ett samverkansprojekt mellan Kalmar Kommun, Kalmar Vatten, Kalmar Energi, och TeliaCompany.

Område som berörs

Norra Långgatan-Larmgatan

Arbetet kommer att pågå under hösten 2021.

Grönt kryss = Start
Blått kryss = Slut

exempelbild karta

Vad gör vi?

  • Kalmar Vatten förnyar vatten- och avloppsledningsnätet i Norra Långgatan.
  • Även ledningarna för regn- och dräneringsvatten, det vi kallar dagvattenledningar, kommer att byggas ut.
  • Ledningarna förnyas fram till fastigheters förbindelsepunkt, som vanligtvis ligger cirka 0,5 meter från fastighetsgränsen.

Ledningsnätet i området är delvis byggt 1910 och har behov av förnyelse.

Att byta ut gamla vattenledningar är nödvändigt för att säkra dricksvattenkvalitén och förebygga att ledningarna går sönder. Läckage kan skapa problem för både enskilda fastighetsägare och för de gemensamma systemen och kan orsaka exempelvis källaröversvämningar.

Förnyelsearbetet är också ett steg i vårt miljöarbete för att avlasta reningsverket och även för att bygga bort dåliga ledningar som inte kan hantera avloppsvattnet på ett säkert sätt vid kraftig regn eller snösmältning.

Kalmar Vatten informerar löpande om arbetet och hur detta påverkar respektive fastighetsägare via brevutskick och information här på vår webbplats.

I enstaka fall kan vi behöva beträda tomter för att utreda eventuella felkopplingar eller oklarheter. Varje fastighetsägare ansvarar för att ledningarna på tomten är i bra skick och att regn- och dräneringsvatten tas om hand på ett korrekt sätt.

Så långt det är möjligt skickar Kalmar Vatten SMS när vattnet till din fastighet måste stängas av, se därför till att ha aktuellt mobilnummer registrerat hos oss. Läs mer om SMS-tjänsten här.

Kalmar Vatten ansvarar för att informera abonnenter (fastighetsägare) om störningar i vattendistributionen. För dig som har hyresgäster är det viktigt att du ser till att information kommer vidare till alla berörda i god tid, speciellt om det finns störningskänslig verksamhet i fastigheten. Vi erbjuder en sammanställning med information som du som ansvarig fastighetsägare kan använda till dina hyresgäster. Denna länk finns längst ner på sidan under "Mer information". På den sidan finns ett dokument i form av PDF som kan du enkelt kan ladda ner och skriva ut.

Under byggarbetet kommer fastigheter i området påverkas av störningar i vattendistributionen och vi gör vårt bästa för att förhindra problem för boende och verksamheter i området. Tidvis kan det komma att bli störningar när det gäller trafik, tillfarter och parkeringsmöjligheter.

Tack för visad förståelse.

Kontaktpersoner

Kontakt via kundservice: 0480-45 12 10 eller info@kvab.kalmar.se

Allmänna frågor:

Linda Kraft Unosson, projektledare

Frågor om anläggningsarbeten på plats:

Jonas Petersson, arbetsledare

Taxefrågor:

Therese Löfgren, abonnentingenjör

Senast uppdaterad: 30 augusti 2021
Publicerad: 1 september 2021