Avstängt vatten - Lindsdal

VA-förnyelse Gräsgärde/Voxtorp

Området mellan Voxtorps kyrka och Gräsgärde gamla stationsområde ingår i verksamhetsområde för kommunalt vatten och spill, och idag leds spillvattnet till infiltrationsdammar strax söder om Gräsgärde. Dessa kommer nu att läggas ner och allt spillvatten kommer i framtiden pumpas via ny överföringsledning till Bjursnäs in mot Kalmar reningsverk. Detta blir bättre för miljön med en säkrare reningsprocess. Befintligt ledningsnät i området är gammalt och i dåligt skick med risk för läckage, förnyelsearbetet är också ett steg i vårt miljöarbete.

Område som berörs

Enligt översiktskarta är arbetsområdet uppdelat i tre etapper, mestadels sker VA-förnyelsen i väg 533 i riktning mot Voxtorps kyrka.

Byggnationen startar i ”snickargatan” vecka 23, 2021, och hela VA-förnelsen planeras vara klar till mitten av mars 2022.

Etapp 1: Vecka 23-25
Etapp2: Vecka 36-6
Etapp 3: Vecka 7-10

exempelbild karta

Vad gör vi?

  • Kalmar Vatten förnyar vatten- och avloppsledningsnätet.
  • Ledningarna förnyas fram till fastigheters förbindelsepunkt, som vanligtvis ligger cirka 0,5 meter från fastighetsgränsen.

Ledningsnätet i området är delvis byggt på 50-talet och har behov av förnyelse.

Att byta ut gamla vattenledningar är nödvändigt för att säkra dricksvattenkvalitén och förebygga att ledningarna går sönder. Läckage kan skapa problem för både enskilda fastighetsägare och för de gemensamma systemen och kan orsaka exempelvis källaröversvämningar.

Förnyelsearbetet är också ett steg i vårt miljöarbete för att avlasta reningsverket och även för att bygga bort dåliga ledningar som inte kan hantera avloppsvattnet på ett säkert sätt vid kraftig regn eller snösmältning.

Kalmar Vatten informerar löpande om arbetet och hur detta påverkar respektive fastighetsägare via brevutskick och information här på vår webbplats.

I enstaka fall kan vi behöva beträda tomter för att utreda eventuella felkopplingar eller oklarheter. Varje fastighetsägare ansvarar för att ledningarna på tomten är i bra skick och att regn- och dräneringsvatten tas om hand på ett korrekt sätt.

Så långt det är möjligt skickar Kalmar Vatten SMS när vattnet till din fastighet måste stängas av, se därför till att ha aktuellt mobilnummer registrerat hos oss. Läs mer om SMS-tjänsten här.

Kalmar Vatten ansvarar för att informera abonnenter (fastighetsägare) om störningar i vattendistributionen. För dig som har hyresgäster är det viktigt att du ser till att information kommer vidare till alla berörda i god tid, speciellt om det finns störningskänslig verksamhet i fastigheten. Vi erbjuder en sammanställning med information som du som ansvarig fastighetsägare kan använda till dina hyresgäster. Denna länk finns längst ner på sidan under "Mer information" . På den sidan finns ett dokumentet i form av PDF som kan du enkelt kan ladda ner och skriva ut.

Under byggarbetet kommer fastigheter i området påverkas av störningar i vattendistributionen och vi gör vårt bästa för att förhindra problem för boende och verksamheter i området. Tidvis kan det komma att bli störningar när det gäller trafik, tillfarter och parkeringsmöjligheter. Tack för visad förståelse.

Kontaktpersoner

Kontakt via kundservice: 0480-45 12 10 eller info@kvab.kalmar.se

Allmänna frågor:

Ulf Ohlsson, projektledare

Frågor om anläggningsarbeten på plats:

Kent Fridlund, arbetsledare

Taxefrågor:

Therese Löfgren, abonnentingenjör

Senast uppdaterad: 1 december 2021
Publicerad: 7 juni 2021