Avstängt vatten - Lindsdal

Bergavik VA-förnyelse

Kalmar Vatten bygger ut nya serviser/förbindelsepunkter till samtliga fastigheter inom kvarteren Valthornet och Kornetten i Bergavik. Samtidigt förnyas ledningsnätet för dricksvatten samt spill- och dagvatten i gatorna.

Etapp 2 i Storksitgen är klar och arbete pågår med etapp 3, Fasanvägen.

Kalmar vattens arbete beräknas vara klart i början på november.

Område som berörs

Storkstigen – Hägerstigen – Fasanvägen

Etapp 3: Fasanvägen, beräknas vara klar v 44.

Här kan du se preliminära hålltider för etapperna:
Etapp 1: v 18 – v 28 Klar
Etapp 2: v 29 – v 35 Klar
Etapp 3: v 36 - v 44

exempelbild karta

Vad gör vi?

  • Kalmar Vatten bygger ut nya serviser/förbindelsepunkter till kvarteren Valthornet och Kornetten
  • Kalmar Vatten förnyar vatten- och avloppsledningsnätet i gatorna Storkstigen, Hägerstigen och delar av Fasanvägen
  • Ledningarna förnyas fram till fastigheters servisledning, som förnyades år 2014

Ledningarna i gatan som de nya serviserna ska anslutas till har inventerats. De är byggda på 60-talet och är i dåligt skick. Beslut har därför fattats att dessa ska förnyas samtidigt som nya serviser byggs ut till kvarteren Valthornet och Kornetten.

Kalmar Vatten informerar löpande om arbetet och hur detta påverkar respektive fastighetsägare via brevutskick och information här på vår webbplats.

I enstaka fall kan vi behöva beträda tomter för att utreda eventuella felkopplingar eller oklarheter. Varje fastighetsägare ansvarar för att ledningarna på tomten är i bra skick och att regn- och dräneringsvatten tas om hand på ett korrekt sätt.

Så långt det är möjligt skickar Kalmar Vatten SMS när vattnet till din fastighet måste stängas av, se därför till att ha aktuellt mobilnummer registrerat hos oss. Läs mer om SMS-tjänsten här.

Under byggarbetet kommer fastigheter i området påverkas av störningar i vattendistributionen och vi gör vårt bästa för att förhindra problem för boende i området. Tidvis kan det komma att bli störningar när det gäller trafik, tillfarter och parkeringsmöjligheter. Tack för visad förståelse.

Kontaktpersoner

Kontakt via kundservice: 0480-45 12 10 eller info@kvab.kalmar.se

Allmänna frågor:

Nina Johansson, projektledare

Frågor om anläggningsarbeten på plats:

Jonas Petersson, arbetsledare

Taxefrågor:

Karin Svensson, abonnentingenjör

Senast uppdaterad: 1 oktober 2021
Publicerad: 26 april 2021