Snurrom VA-exploatering klart

Kalmar Vatten har byggt ut vatten- och avloppsledningar till etapp 2 i exploateringsområdet Snurrom. Nya ledningar har anslutits till befintligt ledningsnät i norra delen av Skvattramsvägen.

Anläggningsarbetet pågick vecka 1 - vecka 11, 2021.

Område som berörts

Norra delen av Skvattramsvägen

exempelbild karta

Vad gör vi?

Nya bostadshus på fastigheterna inom exploateringsområde Snurrom ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp.

Kalmar Vatten informerar löpande om arbetet och hur detta påverkar respektive fastighetsägare via brevutskick, SMS eller information här på vår webbplats.

Kalmar Vatten planerar och gör vårt yttersta för att det ska bli så lite problem som möjligt för allmänheten. Trots detta kommer det att bli störningar när det gäller tillfarter och parkeringsmöjligheter samt en ökad trafikbelastning i områdets närhet. VA-arbetena kommer att innebära att trafiken tidvis leds om och att parkeringsförbud kan införs på vissa gator under delar av perioden. Välj om möjligt annan väg.

Så långt det är möjligt informerar vi berörda via sms och på vår webbplats vid störningar i vattendistributionen och förändringar av trafiksituationen. Det kan också bli tillfälliga och korta stopp i vattendistributionen som vi tyvärr inte har möjlighet att varsla om. Även missfärgning av vattnet kan uppstå när arbetena pågår. Detta brukar försvinna om man spolar en stund i kranen.

Kontaktpersoner

Kontakt via kundservice: 0480-45 12 10 eller info@kvab.kalmar.se

Allmänna frågor:

Anders Mårtensson, projektledare

Frågor om anläggningsarbeten på plats:
Jonas Petersson, arbetsledare

Senast uppdaterad: 23 mars 2021
Publicerad: 28 december 2020