Rockneby VA-förnyelse klart

Kalmar Vatten har förnyat ledningsnätet för dricksvatten och spillvatten på Ormgatan och Grodgatan i Rockneby. Anläggningsarbetet avslutades i januari 2021.

I samband med VA-förnyelsen har nya förbindelsepunkter upprättats varför en flytt av förbindelseunkt kommer att bli aktuell. Kalmar Vatten AB är i slutskedet med upphandling av entreprenör varför närmare information kommer till berörda fastighetsägare i slutet av mars 2021.

Senaste status

Anläggningsarbetet är avslutat för att övergå i flytt av förbindelsepunkt inom respektive fastighet.

Område som berörs

Ormgatan och Grodgatan, Rockneby

  • Novemeber, 2020 – Januari, 2021 – Anläggningsarbete (Avslutad)
  • Januari, 2021 – Mars, 2021 – Upphandling av entreprenör för flytt av förbindelsepunkt
  • Mars, 2021 – Information till berörda fastighetsägare om flytt av förbindelsepunkt
  • Oktober, 2021 – Senast datum då flytt av förbindelsepunkt ska vara genomförd
exempelbild karta

Vad gör vi?

  • Kalmar Vatten förnyar vatten- och avloppsledningsnätet i Ormgatan och Grodgatan under november 2020 – januari 2021.
  • Ledningarna förnyas fram till fastigheters förbindelsepunkt, som vanligtvis ligger cirka 0,5 meter från fastighetsgränsen.
  • I samband med VA-förnyelsen kommer befintliga förbindelsepunkter inom fastigheten att flyttas till allmän platsmark i gatan.

Ledningsnätet i området är byggt på 50-talet och behöver förnyas.
I samband med VA-förnyelsen flyttas VA-ledningarna från kvartersmark ut till gatan varför berörda fastigheter kommer att få en ny förbindelsepunkt.

Att byta ut gamla vatten- och spillvattenledningar är nödvändigt för att säkra dricksvattenkvalitén och förebygga att ledningarna går sönder. Läckage kan skapa problem för både enskilda fastighetsägare och för de gemensamma systemen och kan orsaka exempelvis källaröversvämningar.

Kontaktpersoner

Kontakt via kundservice: 0480-45 12 10 eller info@kvab.kalmar.se

Allmänna frågor:

Tobias Wieforss, projektledare

Senast uppdaterad: 17 mars 2021
Publicerad: 2 november 2020