Tillfällig klorering i Påryd

För att garantera att vattnet är tjänligt som dricksvatten behöver vi tillsätta en låg dos klor.

Senaste status

2021-02-08
Vi kommer att behöva fortsätta med att klorera vattnet under en tid. Åtgärder pågår för att komma till rätta med problemen.

Vid de senaste provtagningarna har det tidvis förekommit bakterier i några av vattenproverna från en av vattenkällorna. För att ta bort de bakterier som kan finnas i vattnet som går in i Råsbäcks vattenverk, behöver vi tillsätta en låg dos av natriumhypoklorit (klor).

Boende i Påryd, Tvärskog och Ölvingstorp kan eventuellt känna av en svag smak eller lukt av klor från dricksvattnet. Om du låter vattnet stå och lufta en stund brukar det försvinna. Vid avvikande driftförhållanden, t ex när vi byter utrustning, kan det finns en liten ökad risk för tillväxt av bakterier eller andra mikroorganismer i vattenverk eller dricksvattenledningar. Då kan vi välja att tillsätta desinfektionsmedlet i förebyggande syfte. 

För dig som vill veta mer

För vattenverken i södra kommundelen används inte natriumhypoklorit i vanliga fall. Istället finns annan teknik som barriär för att förhindra att mikroorganismer förorenar vattnet. I Skälby vattenverk tillsätts alltid en låg dos natriumhypoklorit, som barriär mot mikroorganismer.

Det är sällsynt att någon uppfattar smak eller lukt av klor i Kalmar. För att säkerställa kvalitén på dricksvattnet analyseras vissa parametrar kontinuerligt genom onlinemätning, medan ytterligare fler kontrolleras genom att vattenprover tas ut på flera platser två gånger per månad. Vattenproven på vårt dricksvatten undersöks på ett externt laboratorium genom kemiska och mikrobiologiska analyser.

Senast uppdaterad: 8 februari 2021
Publicerad: 17 september 2020