Akut vattenläcka i Borshorva

Borshorva VA-exploatering

Område som berörs

Förlösavägen 171-177 – Lyckedalsvägen – Gamla Häradsvägen

exempelbild karta

Vad gör vi?

  • Kalmar Vatten bygger ut vatten- och avloppsledningar till exploateringsområdet Borshorva. Nya ledningar kommer att anslutas till befintligt ledningsnät i korsningen Lyckedalsvägen/Barrstigen samt i korsningen Gamla Häradsvägen/Badhusvägen.

Nya bostadshus på de avstyckade fastigheterna inom exploateringsområde Borshorva ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp.

Kalmar Vatten informerar löpande om arbetet och hur detta påverkar respektive fastighetsägare via brevutskick, SMS eller information här på vår webbplats.

Kalmar Vatten planerar och gör vårt yttersta för att det ska bli så lite problem som möjligt för allmänheten. Trots detta kommer det att bli störningar när det gäller tillfarter och parkeringsmöjligheter samt en ökad trafikbelastning i områdets närhet. VA-arbetena kommer att innebära att trafiken tidvis leds om och att parkeringsförbud kan införs på vissa gator under delar av perioden. Välj om möjligt annan väg.

Så långt det är möjligt informerar vi berörda via sms och på vår webbplats vid störningar i vattendistributionen och förändringar av trafiksituationen. Det kan också bli tillfälliga och korta stopp i vattendistributionen som vi tyvärr inte har möjlighet att varsla om. Även missfärgning av vattnet kan uppstå när arbetena pågår. Detta brukar försvinna om man spolar en stund i kranen.

Kontaktpersoner

Kontakt via kundservice: 0480-45 12 10 eller info@kvab.kalmar.se

Allmänna frågor:

Nina Johansson, projektledare

Frågor om anläggningsarbeten på plats:

Jonas Petersson, arbetsledare

Senast uppdaterad: 22 september 2020
Publicerad: 22 juni 2020