Harbyvägen, Ljungbyholm VA-förnyelse

Kalmar Vattens arbete är nu färdigt på Harbyvägen. Ledningsnätet för dricks- och spillvatten i Harbyvägen är förnyat. Arbetet påbörjades i Mars 2020 och pågick under cirka 2 månader.

Område som berörs

Området är överlämnat till serviceförvaltningen för asfaltering.

Anläggningsarbetet pågick i Näckrosvägen-Harbyvägen från v.13-21.
Kalmar Vatten utför alltid en besiktning i form av en kvalitétskontroll (spolning/filmning) av de nya VA-ledningarna innan arbetet avslutas. Besiktningen pågår cirka 4 veckor efter att anläggningsarbetet är slutfört.

exempelbild karta

Vad gör vi?

  • Kalmar Vatten förnyar spill- och vattenledningsnätet i Harbyvägen under en drygt tvåmånadersperiod.
  • Ledningarna förnyas fram till fastigheters förbindelsepunkt, som vanligtvis ligger cirka 0,5 meter från fastighetsgränsen.

Ledningsnätet i området är delvis byggt på 60-talet och har behov av förnyelse.

Att byta ut gamla vattenledningar är nödvändigt för att säkra dricksvattenkvalitén och förebygga att ledningarna går sönder. Läckage kan skapa problem för både enskilda fastighetsägare och för de gemensamma systemen och kan orsaka exempelvis källaröversvämningar.

Förnyelsearbetet är också ett steg i vårt miljöarbete för att avlasta reningsverket och även för att bygga bort dåliga ledningar som inte kan hantera avloppsvattnet på ett säkert sätt vid kraftig regn eller snösmältning.

Kalmar Vatten informerar löpande om arbetet och hur detta påverkar respektive fastighetsägare via brevutskick och information här på vår webbplats.

I enstaka fall kan vi behöva beträda tomter för att utreda eventuella felkopplingar eller oklarheter. Varje fastighetsägare ansvarar för att ledningarna på tomten är i bra skick och att regn- och dräneringsvatten tas om hand på ett korrekt sätt.

Så långt det är möjligt skickar Kalmar Vatten SMS när vattnet till din fastighet måste stängas av, se därför till att ha aktuellt mobilnummer registrerat hos oss. Läs mer om SMS-tjänsten här.

Kalmar Vatten ansvarar för att informera abonnenter (fastighetsägare) om störningar i vattendistributionen. För dig som har hyresgäster är det viktigt att du ser till att information kommer vidare till alla berörda i god tid, speciellt om det finns störningskänslig verksamhet i fastigheten. Vi erbjuder en sammanställning med information som du som ansvarig fastighetsägare kan använda till dina hyresgäster. Längst ner på denna sida under "Mer information" finns ett dokument i form av en pdf som du enkelt kan ladda ner och skriva ut.

Under byggarbetet kommer fastigheter i området påverkas av störningar i vattendistributionen och vi gör vårt bästa för att förhindra problem för boende och verksamheter i området. Tidvis kan det komma att bli störningar när det gäller trafik, tillfarter och parkeringsmöjligheter. Tack för visad förståelse.

Kontaktpersoner

Kontakt via kundservice: 0480-45 12 10 eller info@kvab.kalmar.se

Allmänna frågor:

Henric Nilsson, projektledare

Frågor om anläggningsarbeten på plats:

Kent Fridlund, arbetsledare

Taxefrågor:

Therese Löfgren, abonnentingenjör

Senast uppdaterad: 25 juni 2020
Publicerad: 23 mars 2020