Getingen, VA-arbeten

Det befintliga ledningsnätet kommer att förnyas i Getingen. Dessutom kommer nytt ledningsnät att byggas ut till det nya exploateringsområdet Bidrottningen. VA-ledningsarbetet påbörjas våren 2021 och väntas pågå till hösten 2023.

Läs gärna mer om områdets arbeten på kommunens hemsida:
Länk till Kamar kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senaste status

VA-förnyelsen i etapp 3 fortsätter nu i Arkitektgatan, och beräknas vara klar till början av oktober.

Etapp 6 kommer att påbörjas under november 2022, med start i del av Rådmansgatan därefter sker VA-förnyelsen i Skepparegatan, Styrmansgatan, Sjömansgatan samt del i Timmermansgatan.

Etapp 5 utgår.

Efter Kalmar Vattens arbeten är det Kalmar kommun som står för asfaltering och återställning.

Område som berörs

Länk till projektets etappindelning 1-5: Etapper Getingen

Norra Getingen (etapp 6), del av Rådmansgatan, Skepparegatan, Styrmansgatan, Sjömansgatan samt del av Timmermansgatan.

Vad gör vi?

  • Kalmar Vatten förnyar vatten-, spill- och dagvattenledningsnätet i delar av södra Getingen under en dryg tvåårsperiod.
  • Ledningarna för regn- och dräneringsvatten, det vi kallar dagvattenledningar, kommer att byggas ut.
  • Kalmar Vatten kommer även att bygga ut vatten-, spill- och dagvattenledningsnätet i exploateringsområdet Bidrottningen.
  • Ledningarna förnyas fram till fastigheters förbindelsepunkt, som vanligtvis ligger cirka 0,5 meter från fastighetsgränsen.

Ledningsnätet i området är delvis byggt på 30- och 50-talet och har behov av förnyelse.

Att byta ut gamla vattenledningar är nödvändigt för att säkra dricksvattenkvalitén och förebygga att ledningarna går sönder. Läckage kan skapa problem för både enskilda fastighetsägare och för de gemensamma systemen och kan orsaka exempelvis källaröversvämningar.

Förnyelsearbetet är också ett steg i vårt miljöarbete för att avlasta reningsverket och även för att bygga bort dåliga ledningar som inte kan hantera avloppsvattnet på ett säkert sätt vid kraftig regn eller snösmältning.

Kalmar Vatten informerar löpande om arbetet och hur detta påverkar respektive fastighetsägare via brevutskick och information här på vår webbplats.

I enstaka fall kan vi behöva beträda tomter för att utreda eventuella felkopplingar eller oklarheter. Varje fastighetsägare ansvarar för att ledningarna på tomten är i bra skick och att regn- och dräneringsvatten tas om hand på ett korrekt sätt.

Så långt det är möjligt skickar Kalmar Vatten SMS när vattnet till din fastighet måste stängas av, se därför till att ha aktuellt mobilnummer registrerat hos oss. Läs mer om SMS-tjänsten här.

Kalmar Vatten ansvarar för att informera abonnenter (fastighetsägare) om störningar i vattendistributionen. För dig som har hyresgäster är det viktigt att du ser till att information kommer vidare till alla berörda i god tid, speciellt om det finns störningskänslig verksamhet i fastigheten. Vi erbjuder en sammanställning med information som du som ansvarig fastighetsägare kan använda till dina hyresgäster. Denna länk finns längst ner på sidan under "Mer information" . På den sidan finns ett dokumentet i form av PDF som kan du enkelt kan ladda ner och skriva ut.

Under byggarbetet kommer fastigheter i området påverkas av störningar i vattendistributionen och vi gör vårt bästa för att förhindra problem för boende och verksamheter i området. Tidvis kan det komma att bli störningar när det gäller trafik, tillfarter och parkeringsmöjligheter. Tack för visad förståelse.

Kontaktpersoner

Kontakt via kundservice: 0480-45 12 10 eller info@kvab.kalmar.se

Allmänna frågor:

Ulf Olsson, projektledare

Frågor om anläggningsarbeten på plats:

Kent Fridlund, arbetsledare

Taxefrågor:

Therese Löfgren, abonnentingenjör

Senast uppdaterad: 22 september 2022
Publicerad: 2 mars 2020