Risk för missfärgat vatten i Ljungbyholm

Systemunderhåll - Mina Sidor

Fjölebro VA-arbeten

Ledningar för vatten och avlopp byggs fram till det nya exploateringsområdet i Fjölebro. Dessutom kommer en del av det befintliga ledningsnätet i området att förnyas genom att gamla ledningar byts ut. Arbetena väntas pågå till mars 2021. I samband med arbetet leds trafiken om och det kommer att beröra fordonstrafik, fotgängare och cyklister.

Senaste Status

Fjölebros utbyggnad och förnyelse av VA-ledningsnät kan ha påverkan på bil- gång- och cykeltrafik. Arbetet beräknas att slutföras i mars 2021.

Område som berörs

Fjölebrovägen-Teknikervägen-Köksvägen

Arbetet kommer att påbörjas till hösten 2019 och kommer pågå fram till våren 2021, uppdelat i olika etapper. Se tidsplan i bilden nedan.

Vad gör vi?

  • Kalmar Vatten bygger ut vatten- spill- och dagvattenledningsnätet till exploateringsområdet i Fjölebro.
  • Kalmar Vatten kommer även att arbeta med att förnya vatten- spill- och dagvattenledningsnätet till din fastighet.
  • Ledningarna förnyas fram till fastigheters förbindelsepunkt, som vanligtvis ligger cirka 0,5 meter från fastighetsgränsen.

Att byta ut gamla vattenledningar är nödvändigt för att säkra dricksvattenkvalitén och förebygga att ledningarna går sönder. Läckage kan skapa problem för både enskilda fastighetsägare och för de gemensamma systemen och kan orsaka exempelvis källaröversvämningar.

Förnyelsearbetet är också ett steg i vårt miljöarbete för att avlasta reningsverket och även för att bygga bort dåliga ledningar som inte kan hantera avloppsvattnet på ett säkert sätt vid kraftig regn eller snösmältning.

Kalmar Vatten informerar löpande om arbetet och hur detta påverkar respektive fastighetsägare via brevutskick och information här på vår webbplats.

I enstaka fall kan vi behöva beträda tomter för att utreda eventuella felkopplingar eller oklarheter. Varje fastighetsägare ansvarar för att ledningarna på tomten är i bra skick och att regn- och dräneringsvatten tas om hand på ett korrekt sätt.

Så långt det är möjligt skickar Kalmar Vatten SMS när vattnet till din fastighet måste stängas av, se därför till att ha aktuellt mobilnummer registrerat hos oss. Läs mer om SMS-tjänsten här.

Kalmar Vatten ansvarar för att informera abonnenter (fastighetsägare) om störningar i vattendistributionen. För dig som har hyresgäster är det viktigt att du ser till att information kommer vidare till alla berörda i god tid, speciellt om det finns störningskänslig verksamhet i fastigheten.

Under byggarbetet kommer fastigheter i området påverkas av störningar i vattendistributionen och vi gör vårt bästa för att förhindra problem för boende och verksamheter i området. Tidvis kan det komma att bli störningar när det gäller trafik, tillfarter och parkeringsmöjligheter. Tack för visad förståelse.

Kontaktpersoner

Kontakt via kundservice: 0480-45 12 10 eller info@kvab.kalmar.se

Allmänna frågor:

Anders Mårtensson, projektledare

Frågor om anläggningsarbeten på plats:

Kent Fridlund, arbetsledare

Taxefrågor:

Therese Löfgren, abonnentingenjör

Senast uppdaterad: 31 augusti 2020
Publicerad: 1 oktober 2019