Dörbylund/Grönalund VA-förnyelse

Kalmar Vatten förnyar ledningsnätet för dricksvatten och spillvatten i Dörbylund och Grönalund. Dessutom kommer dagvattennätet att förstärkas. Arbetet i Dörbylund som påbörjades i november 2017 är avslutat och pågående arbete i Grönalund beräknas vara klart i slutet av mars 2020.

Senaste Status

VA-förnyelsen är nu inne på sista etappen (11), vilket innebär Grönalundsområdet. Denna etapp beräknas vara klar under mars månad 2020. Grönalundsvägen kommer att vara avstängd tills arbetet är klart och trafiken leds om via en tillfällig väg. Vi gör vårt yttersta för att minska problem under byggnationen. Det kommer dock att bli störningar när det gäller tillfarter och parkeringsmöjligheter.
Följ skyltningen!

Se tillfällig väg i Grönalund här.pdf

Område som berörs

Nylyckan-Krögarevägen-Stubbelyckan-Kattängsvägen-Örkullevägen-Rosenlundsvägen-Korsvägen-Dörbylundsvägen-Smörblomsvägen-Rosenlundsvägen-Parallellvägen-Hundkexvägen-Gårdsvägen

Grönalundsvägen

Arbetet pågår från vintern 2017 och kommer pågå fram till våren 2020, uppdelat i 11 etapper.

Se arbetsområdet här.pdf

Vad gör vi?

  • Kalmar Vatten förnyar vatten- och avloppsledningsnätet i Dörbylund och Grönalund under en dryg tvåårsperiod.
  • Även ledningarna för regn- och dräneringsvatten, det vi kallar dagvattenledningar, kommer att byggas ut.
  • Ledningarna förnyas fram till fastigheters förbindelsepunkt, som vanligtvis ligger cirka 0,5 meter från fastighetsgränsen.

Ledningsnätet i området är delvis byggt på 50-talet och har behov av förnyelse.

Att byta ut gamla vattenledningar är nödvändigt för att säkra dricksvattenkvalitén och förebygga att ledningarna går sönder. Läckage kan skapa problem för både enskilda fastighetsägare och för de gemensamma systemen och kan orsaka exempelvis källaröversvämningar.

Förnyelsearbetet är också ett steg i vårt miljöarbete för att avlasta reningsverket och även för att bygga bort dåliga ledningar som inte kan hantera avloppsvattnet på ett säkert sätt vid kraftig regn eller snösmältning.

Kalmar Vatten informerar löpande om arbetet och hur detta påverkar respektive fastighetsägare via brevutskick och information här på vår webbplats.

I enstaka fall kan vi behöva beträda tomter för att utreda eventuella felkopplingar eller oklarheter. Varje fastighetsägare ansvarar för att ledningarna på tomten är i bra skick och att regn- och dräneringsvatten tas om hand på ett korrekt sätt.

Så långt det är möjligt skickar Kalmar Vatten SMS när vattnet till din fastighet måste stängas av, se därför till att ha aktuellt mobilnummer registrerat hos oss. Läs mer om SMS-tjänsten här.

Kalmar Vatten ansvarar för att informera abonnenter (fastighetsägare) om störningar i vattendistributionen. För dig som har hyresgäster är det viktigt att du ser till att information kommer vidare till alla berörda i god tid, speciellt om det finns störningskänslig verksamhet i fastigheten.

Under byggarbetet kommer fastigheter i området påverkas av störningar i vattendistributionen och vi gör vårt bästa för att förhindra problem för boende och verksamheter i området. Tidvis kan det komma att bli störningar när det gäller trafik, tillfarter och parkeringsmöjligheter. Tack för visad förståelse.

Kontaktpersoner

Kontakt via kundservice: 0480-45 12 10 eller info@kvab.kalmar.se

Allmänna frågor:

Ulf Ohlsson, projektledare

Frågor om anläggningsarbeten på plats:

Kent Fridlund, arbetsledare

Taxefrågor:

Therese Löfgren, abonnentingenjör

Senast uppdaterad: 3 februari 2020
Publicerad: 1 november 2017