Risk för missfärgat vatten i Ljungbyholm

Systemunderhåll - Mina Sidor

Berga VA-förnyelse

Kalmar Vatten förnyar ledningsnätet för dricksvatten och spillvatten i Berga. Dessutom kommer dagvattennätet att förstärkas. Arbetet pågår etappvis beräknat under 2017-2022.

Senaste status

Kalmar Vatten påbörjar va-förnyelse i etapp Jägarevägen mfl, 7 januari 2021.

Kalmar Vatten utför slutkontroll och besiktning efter varje deletapp (se kartbild) för att säkerställa kvalitén på utfört arbete. Därefter kommer andra aktörer och ledningsägare att utföra arbete innan vägbana och trottoar så småningom kan byggas om eller återställas.

Besiktning av utfört arbete

Anläggningsarbetet på Villagatan B är färdigt, kvarstår gör slutkontroll och besiktning av färdigt arbete.

Deletapp A är kvalitétskontrollerad.

Besiktning av deletapp B och C beräknas ske vecka 53-03.

Se kartbild här.

Kommande område som berörs

Information kommer.

Vad gör vi?

  • Kalmar Vatten förnyar vatten- och avloppsledningsnätet i Berga.
  • Även ledningarna för regn- och dräneringsvatten, det vi kallar dagvattenledningar, kommer att byggas ut.
  • Ledningarna förnyas fram till fastigheters förbindelsepunkt, som vanligtvis ligger cirka 0,5 meter från fastighetsgränsen.

Ledningsnätet i området är delvis byggt på 40-talet och har behov av förnyelse.

Att byta ut gamla vattenledningar är nödvändigt för att säkra dricksvattenkvalitén och förebygga att ledningarna går sönder. Läckage kan skapa problem för både enskilda fastighetsägare och för de gemensamma systemen och kan orsaka exempelvis källaröversvämningar.

Förnyelsearbetet är också ett steg i vårt miljöarbete för att avlasta reningsverket och även för att bygga bort dåliga ledningar som inte kan hantera avloppsvattnet på ett säkert sätt vid kraftig regn eller snösmältning.

Kontaktpersoner

Kontakt via kundservice: 0480-45 12 10 eller info@kvab.kalmar.se

Allmänna frågor:

Sara Uhr, projektledare

Frågor om anläggningsarbeten på plats:

Johan Strömberg, arbetsledare

Taxefrågor:

Karin Svensson, abonnentingenjör

Senast uppdaterad: 21 december 2020
Publicerad: 1 januari 2017