Berga VA-förnyelse

Kalmar Vatten förnyar ledningsnätet för dricksvatten och spillvatten i Berga. Dessutom kommer dagvattennätet att förstärkas. Arbetet pågår etappvis beräknat under 2017-2022.

Senaste status

Under vecka 34 kommer NCC att utföra fräsning av asfalt inför kommande VA-arbeten på Tallhagsvägen.

Vecka 35 påbörjas VA-förnyelse i Tallhagsvägen. Arbetet beräknas pågå under perioden vecka 35-44 och kommer att utföras på Tallhagsvägen, etappen mellan Funkabovägen och Vintergatan. Två arbetslag kommer att utföra detta arbete samtidigt, med start från respektive ovan nämnda gator.

Del av Tallhagsvägen kommer att stängas av för trafik. Räddningstjänst, post och sophämtning fungerar under arbetets gång.

För dig som åker buss: Trafikomledning KLTpdf

Besiktning av VA-systemet på Orrstigen, Skogsliden, Tjäderstigen och Rådjursvägen pågår.

Återställning av pågående och kommande gator utförs av väghållaren Kalmar kommun.

Besiktning av utfört arbete

Besiktningen av deletapp A, B och C Jägarevägen är utförd och godkänd. Gatan är överlämnad till väghållaren för återställning.

Vad gör vi?

  • Kalmar Vatten förnyar vatten- och avloppsledningsnätet i Berga.
  • Även ledningarna för regn- och dräneringsvatten, det vi kallar dagvattenledningar, kommer att byggas ut.
  • Ledningarna förnyas fram till fastigheters förbindelsepunkt, som vanligtvis ligger cirka 0,5 meter från fastighetsgränsen.

Ledningsnätet i området är delvis byggt på 40-talet och har behov av förnyelse.

Att byta ut gamla vattenledningar är nödvändigt för att säkra dricksvattenkvalitén och förebygga att ledningarna går sönder. Läckage kan skapa problem för både enskilda fastighetsägare och för de gemensamma systemen och kan orsaka exempelvis källaröversvämningar.

Förnyelsearbetet är också ett steg i vårt miljöarbete för att avlasta reningsverket och även för att bygga bort dåliga ledningar som inte kan hantera avloppsvattnet på ett säkert sätt vid kraftig regn eller snösmältning.

Kontaktpersoner

Kontakt via kundservice: 0480-45 12 10 eller info@kvab.kalmar.se

Allmänna frågor:

Sara Uhr, projektledare

Frågor om anläggningsarbeten på plats:

Johan Strömberg, arbetsledare

Taxefrågor:

Karin Svensson, abonnentingenjör

Senast uppdaterad: 31 augusti 2021
Publicerad: 1 januari 2017