Risk för lågt vattentryck och missfärgningar

Berga VA-förnyelse

Kalmar Vatten förnyar ledningsnätet för dricksvatten och spillvatten i Berga. Dessutom kommer dagvattennätet att förstärkas. Arbetet pågår etappvis beräknat under 2017-2022.

Senaste status

Kalmar Vatten påbörjar VA-förnyelse i etapp Jägarevägen mfl, 7 januari 2021.

Kalmar Vatten utför slutkontroll och besiktning efter varje deletapp (se kartbild) för att säkerställa kvalitén på utfört arbete. Deletapp A , B och C är avslutade och besiktningen är godkänd.

Efter vårt arbete kommer andra aktörer och ledningsägare att utföra arbete innan vägbana och trottoar så småningom kan byggas om eller återställas. Återställning av gatan är påbörjad, och utförs av väghållaren Kalmar kommun.

Under vecka 28 – 32 pausar vi VA-arbetena för semesteruppehåll.

Besiktning av utfört arbete

Besiktningen av deletapp A, B och C Jägarevägen är utförd och godkänd. Gatan är överlämnad till väghållaren för återställning.

Kommande område som berörs

Till hösten planeras VA-förnyelse i Tallhagsvägen, sträckan mellan Funkabovägen och Vintergatan. Mer info kommer när det närmar sig.

Se kartbild här. pdf

Vad gör vi?

  • Kalmar Vatten förnyar vatten- och avloppsledningsnätet i Berga.
  • Även ledningarna för regn- och dräneringsvatten, det vi kallar dagvattenledningar, kommer att byggas ut.
  • Ledningarna förnyas fram till fastigheters förbindelsepunkt, som vanligtvis ligger cirka 0,5 meter från fastighetsgränsen.

Ledningsnätet i området är delvis byggt på 40-talet och har behov av förnyelse.

Att byta ut gamla vattenledningar är nödvändigt för att säkra dricksvattenkvalitén och förebygga att ledningarna går sönder. Läckage kan skapa problem för både enskilda fastighetsägare och för de gemensamma systemen och kan orsaka exempelvis källaröversvämningar.

Förnyelsearbetet är också ett steg i vårt miljöarbete för att avlasta reningsverket och även för att bygga bort dåliga ledningar som inte kan hantera avloppsvattnet på ett säkert sätt vid kraftig regn eller snösmältning.

Kontaktpersoner

Kontakt via kundservice: 0480-45 12 10 eller info@kvab.kalmar.se

Allmänna frågor:

Sara Uhr, projektledare

Frågor om anläggningsarbeten på plats:

Johan Strömberg, arbetsledare

Taxefrågor:

Karin Svensson, abonnentingenjör

Senast uppdaterad: 18 juni 2021
Publicerad: 1 januari 2017