Berga VA-förnyelse slutfört

Senaste status

Stort tack för visad hänsyn och respekt!

Kalmar Vatten har förnyat ett stort antal ledningar i Berga de senaste åren. Närmare bestämt 17 221 meter! 4280 meter av dessa är relining av spillvattenledning. En ny spillvattenpumpstation har anlagts för att kunna möjliggöra denna förnyelse. Drygt 500 meter är nyanlagda VA-ledningar inom exploateringsområde Svensknabben.

Ett flertal förbindelsepunkter har flyttats, för att få bort kommunala VA-ledningar på privata marker. Vi har fört många trevliga samtal med fastighetsägare. Kapaciteten på dagvattensystemet har utökats för att möta upp framtidens klimatförändringar. Gamla läckande dricksvattenledningar har bytts ut mot nya fräscha i plast. Vi har arbetat kvällar och helger för att minimera påverkan på trafik och omkringliggande bebyggelse i den mån det varit möjligt. Vi har minimerat utsläppen av koldioxid genom klimatkompenserat material. Stora mängder förorenad mark och asfalt har körts till deponi. Vi har utövat miljövård i form av faunadeponi av gamla träd. Kort sagt, vi är stolta över vårt arbete och tacksamma för att ni visat förståelse för det viktiga arbete som utförs dagligen runt om i Kalmar.

Efter utfört arbete

Återställning av kvarstående gator utförs under våren av väghållaren Kalmar kommun.

Vad har vi gjort?

  • Kalmar Vatten förnyar vatten- och avloppsledningsnätet i Berga.
  • Även ledningarna för regn- och dräneringsvatten, det vi kallar dagvattenledningar, kommer att byggas ut.
  • Ledningarna förnyas fram till fastigheters förbindelsepunkt, som vanligtvis ligger cirka 0,5 meter från fastighetsgränsen.

Ledningsnätet i området är delvis byggt på 40-talet och har behov av förnyelse.

Att byta ut gamla vattenledningar är nödvändigt för att säkra dricksvattenkvalitén och förebygga att ledningarna går sönder. Läckage kan skapa problem för både enskilda fastighetsägare och för de gemensamma systemen och kan orsaka exempelvis källaröversvämningar.

Förnyelsearbetet är också ett steg i vårt miljöarbete för att avlasta reningsverket och även för att bygga bort dåliga ledningar som inte kan hantera avloppsvattnet på ett säkert sätt vid kraftig regn eller snösmältning.

Kontaktpersoner

Kontakt via kundservice: 0480-45 12 10 eller info@kvab.kalmar.se

Allmänna frågor:

Sara Uhr, projektledare

Frågor om anläggningsarbeten på plats:

Johan Strömberg, arbetsledare

Taxefrågor:

Karin Svensson, abonnentingenjör

Senast uppdaterad: 3 december 2021
Publicerad: 1 januari 2017