Avstängt vatten - Gräsgärde

Gamla stan och Slottsvägen VA-förnyelse

Kalmar Vatten ska förnya ledningsnätet för dricksvatten och spillvatten längs Slottsvägen och i delar av Gamla stan. Dessutom kommer dagvattennätet att förstärkas/byggas ut. Förstudien som genomförts under våren/sommaren är klar och just nu pågår planeringen inför anläggningsstart.

Område som berörs

Slottsvägen – Kungsgatan – Klostergatan – Söderportsgatan – Västerlånggatan

Preliminär start för anläggningsarbetet är vintern 2021/2022

exempelbild karta

Vad gör vi?

  • Detaljprojekterar nya dricksvatten-, spillvatten- och dagvattenledningar.
  • Inventerar anslutningsförhållanden för anslutna fastigheter.
  • Ta fram plan för samordning av arbeten med Kalmar kommun så att arbeten utförs under lågsäsong för verksamheter i området med stort allmänt intresse.
  • För en dialog med Länsstyrelsen och övriga berörda myndigheter kring biotopskydd, arkeologi och kulturmiljö, hur anläggningsarbetet kan bedrivas på bästa sätt och vilka tillstånd som behövs.
  • Utreder geotekniska förhållanden för va-schakt.
  • Utreder tekniska lösningar för ledningsförnyelse för Slottsvägen för att skydda den karaktäristiska och skyddsvärda trädallén.
  • Utför riskbedömning och klarlägger begränsningsvärden för vibrationer för berörda byggnader.

Vatten- och spillvattennätet i området är delvis byggt på 1910- och 20-talet, med de äldsta ledningarna i Slottsvägen och Klostergatan. Dagvattenledningar finns längs Slottsvägen och Kungsgatan och dessa är anlagda på 60-talet.

Det finns ett behov av att förnya ledningarna i området. I Slottsvägen samordnas arbetet med arbeten som Kalmar kommun ska utföra på gatan. I Gamla stan innebär beslut om bildande av verksamhetsområde för dagvatten (KF 2021-03-29, dnr KS 2021/0118) att dagvattenledningar ska byggas ut till berörda fastigheter. Samtidigt förnyas befintliga vatten- och spillvattenledningar.

Att byta ut gamla vattenledningar är nödvändigt för att säkra dricksvattenkvalitén och förebygga att ledningarna går sönder. Läckage kan skapa problem för både enskilda fastighetsägare och för de gemensamma systemen och kan orsaka exempelvis källaröversvämningar.

Förnyelsearbetet är också ett steg i vårt miljöarbete för att avlasta reningsverket och även för att bygga bort dåliga ledningar som inte kan hantera avloppsvattnet på ett säkert sätt vid kraftiga regn eller snösmältning.

Inför anläggningsstart kommer Kalmar Vatten att informera löpande om arbetet och hur detta påverkar respektive fastighetsägare via brevutskick och information här på vår webbplats.

Vi kan behöva beträda tomter för att utreda anslutningsförhållanden och nivåer, som underlag till projekteringen av nya va-ledningar.

Så långt det är möjligt skickar Kalmar Vatten SMS när vattnet till din fastighet måste stängas av, se därför till att ha aktuellt mobilnummer registrerat hos oss redan nu. Läs mer om SMS-tjänsten här.

Kontaktpersoner

Kontakt via kundservice: 0480-45 12 10 eller info@kvab.kalmar.se

Allmänna frågor:

Nina Johansson, projektledare

Senast uppdaterad: 6 september 2021
Publicerad: 3 januari 2022