Lindsdal: vattenläcka

Johannesborg VA-förnyelse

Kalmar Vatten förnyar ledningsnätet för dricksvatten och spillvatten i Johannesborg. Dessutom kommer dagvattennätet att förstärkas. Arbetet kommer att påbörjas i etapp 1 i juni 2019 och beräknas följa etapperna under cirka 5 år.

Senaste Status

Hålltider närmsta tiden:

Deletapp 1C (v.46-8)
Deletapp 2A (anläggning v.6-16, kvalitetskontroll v.16-19).
Deletapp 2B (anläggning v.17-22, kvalitetskontroll v.22-25).

Område som berörs

Orrelyckegatan – Siljeströmsgatan – Dackegatan – Tegelviksvägen

Arbetet påbörjades sommaren 2019 och kommer pågå till 2024 uppdelat i olika etapper.
Länk till projektets etappindelning.pdf

exempelbild karta

Vad gör vi?

  • Kalmar Vatten förnyar vatten- och avloppsledningsnätet i Johannesborg och delar av Tegelviken under en femårsperiod.
  • Även ledningarna för regn- och dräneringsvatten, det vi kallar dagvattenledningar, kommer att byggas ut.
  • Ledningarna förnyas fram till fastigheters förbindelsepunkt, som vanligtvis ligger cirka 0,5 meter från fastighetsgränsen.

Ledningsnätet i området är delvis byggt på 40-talet och har behov av förnyelse.

Att byta ut gamla vattenledningar är nödvändigt för att säkra dricksvattenkvalitén och förebygga att ledningarna går sönder. Läckage kan skapa problem för både enskilda fastighetsägare och för de gemensamma systemen och kan orsaka exempelvis källaröversvämningar.

Förnyelsearbetet är också ett steg i vårt miljöarbete för att avlasta reningsverket och även för att bygga bort dåliga ledningar som inte kan hantera avloppsvattnet på ett säkert sätt vid kraftig regn eller snösmältning.

Kalmar Vatten informerar löpande om arbetet och hur detta påverkar respektive fastighetsägare via brevutskick och information här på vår webbplats.

I enstaka fall kan vi behöva beträda tomter för att utreda eventuella felkopplingar eller oklarheter. Varje fastighetsägare ansvarar för att ledningarna på tomten är i bra skick och att regn- och dräneringsvatten tas om hand på ett korrekt sätt.

Så långt det är möjligt skickar Kalmar Vatten SMS när vattnet till din fastighet måste stängas av, se därför till att ha aktuellt mobilnummer registrerat hos oss. Läs mer om SMS-tjänsten här.

Kalmar Vatten ansvarar för att informera abonnenter (fastighetsägare) om störningar i vattendistributionen. För dig som har hyresgäster är det viktigt att du ser till att information kommer vidare till alla berörda i god tid, speciellt om det finns störningskänslig verksamhet i fastigheten. Vi erbjuder en sammanställning med information som du som ansvarig fastighetsägare kan använda till dina hyresgäster. När det blir aktuellt kommer ett dokument i form av en pdf som du enkelt kan ladda ner och skriva ut.

Under byggarbetet kommer fastigheter i området påverkas av störningar i vattendistributionen och vi gör vårt bästa för att förhindra problem för boende och verksamheter i området. Tidvis kan det komma att bli störningar när det gäller trafik, tillfarter och parkeringsmöjligheter. Tack för visad förståelse.

Kontaktpersoner

Kontakt via kundservice: 0480-45 12 10 eller info@kvab.kalmar.se

Allmänna frågor:

Linda Pettersson, projektledare

Frågor om anläggningsarbeten på plats:

Johan Strömberg, arbetsledare

Taxefrågor:

Karin Svensson, abonnentingenjör

Senast uppdaterad: 3 februari 2020
Publicerad: 1 juni 2019