Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Aktuellt om dricksvattnet

Behåll dina goda vanor och var sparsam med vattnet

I Kalmar kommun infördes inte bevattningsförbud för kommunalt vatten i förebyggande syfte under de rådande förutsättningarna 2017. Det är ännu för tidigt att bedöma utvecklingen av nederbörd, grundvattenbildning och vattenförbrukning för 2018. Däremot uppmanar vi alla att fortsätta med att vara sparasamma med kommunalt dricksvatten. Det är ett livsmedel vi ska vara rädda om.

Vår vattenförsörjning är baserad på naturligt bildat grundvatten och grundvatten från konstgjord infiltration. (Detta finns beskrivet här) Det är många parametrar som styr vattenförsörjningen i Kalmar. Möjligheterna för att återskapa nytt vatten i systemet som helhet på kort och lång sikt är det som avgör. Kalmar Vatten följer noga upp förutsättningarna för vattenförsörjningen genom att mäta nivåer på grundvatten och ytvatten i vattenförsörjningssystemet i förhållande till efterfrågan.
De naturliga grundvattennivåerna är även i år under de normala nivåerna.

Ca hälften av dricksvattnet i Kalmar kommun kommer från naturligt grundvatten och hälften är infiltrerat ytvatten från vattenmagasin. Nivån på sjöar och vattenföringen i den å som vi hämtar ytvatten ifrån är i dagsläget tillfredsställande.
I Kalmar införs bevattningsförbud vid behov, inte i förebyggande syfte. I nuläget gör vi den sammanvägda bedömningen att det senare kan finnas behov av bevattningsförbud även detta år.
Det som händer vissa år är att vattenförbrukningen ökar snabbt vid långvarig värme. Då finns risk att förbrukningen når taket för vad vi kan producera och kapacitet måste istället prioriteras till att använda dricksvattnet till hushåll och företag framför bevattning.

Vid behov kan Kalmar Vatten därför föreslå för kommunfullmäktige att införa ett tillfälligt bevattningsförbud. Ett beslut om bevattningsförbud ska vara välgrundat, så att vi får gehör för uppmaningen och människor blir motiverade när det verkligen behövs.

Förenklat är bedömningsgrunderna:

Total förbrukning och förbrukningstoppar vid t ex värmeböljor.
Grundvattennivåer i områden för vattenuttag, och hur snabbt nytt grundvatten bildas.
Nederbörden styr både naturlig grundvattenbildning och konstgjord infiltration på kort och lång sikt.
Vattenföringen i åar längre upp i systemet påverkar också.
Oplanerade händelser som stora läckor och haverier eller andra driftstörningar. 

 

Flera insatser under 2016 för att öka dricksvattenleveransen

Grundvattennivåerna är stabila men lägre än normalt även efter nederbörden som kom i oktober och november 2016. Även nivåerna i vattentäkten Hultebräan i Nybro kommun är lägre än vanligt efter sommarens torka. Kalmar Vatten pumpar så mycket vi kan från Krokstorpasjön för att återställa nivåerna i Hultebräan. Vi kan fortsätta med detta så länge det finns rikligt med vatten i Hagbyån. Grundvattennivåerna är försiktigt positiva i Nybroåsen och det tar tid innan vi ser effekterna av regnet som har kommit den senaste tiden. Sedan i november levererar Kalmar Vatten vatten till Öland enbart via ledningen.

Hur ska vi tillsammans få vattnet att räcka längre? 

Under det gångna året har vi märkt att tillgången på bra drickvatten inte är obegränsad. Därför uppmanar vi alla att fortsätta med vattensmarta vanor året runt. Tipsen hittar du under sidan vattensmart. Besparingen gjorde skillnad i somras när Öland hade behov att få ta del av dricksvatten från Kalmar samtidigt som grundvattennivåerna var mycket lägre än normalt. De vattenmängder som Kalmars befolkning och besökare sparade in under sommarmånaderna motsvarade ungefär de volymer som levererades till Öland  via den nybyggda vattenledningen och med tankbilar. Trots att ännu fler än förra året ville komma till Kalmar under semesterperioden blev vattenförbrukningen ungefär 10% lägre, ett resultat som vi är både glada och tacksamma för. Bevattningsförbudet spelade förstås också en viktig roll i besparingen.

Vad gör Kalmar Vatten för att få fram mer vatten?

Kalmar Vatten har under 2016 förstärkt vattenproduktionen genom att koppla in tre nya brunnar och fler är på väg. Nya brunnar ger inte bara möjligheter att öka vattenproduktionen, den blir också mer säker och stabil. 

Höga flöden kan ge partiklar eller missfärgningar i vattnet

Ända sedan i somras har problemen med missfärgat vatten kommit och gått i olika delar av kommunen. Det startade efter en inkoppling i juni. Normalt rinner vatten från källorna i södra delen av kommunen med självfall in till Skälby vattenverk. För första gången sedan vattenledningarna byggdes på 50-talet har vi med kort varsel behövt starta upp reservpumparna som finns där för lägen med mycket hög vattenförbrukning.  Detta har medfört att det varit missfärgat vatten på några ställen i kommunen. Det som händer är att partiklar av grundämnet mangan, som finns naturligt i vårt vatten och normalt stannar kvar i vattenledningarna, nu följer med de höga vattenflödena ut till konsumenterna. Vid inkopplingen den 14 juni kom en oväntat stor mängd partiklar med in till vattenverket och vidare ut i ledningsnätet och många hade kraftiga missfärgningar i sitt vatten under några timmar eller i upp till ett dygn. Händelsen var svår att förutse och vi beklagar besvären som detta medförde.

Åtgärder för att komma tillrätta med missfärgningarna

Vi arbetar både med akuta åtgärder för att få bort missfärgningar som uppkommer runt om i kommunen och med planerade insatser på de platser som har haft mest problem.

Insatser på kort sikt

 • Vi är mer proaktiva att varna inför kopplingsarbeten.
 • Vid inkopplingsarbeten är vi mer uppmärksamma och försiktiga, för att förhindra att mangandioxid lossnar från ledningarna och sedan sprids. 
 • Då vi får veta att ett område har missfärgat vatten spolar vi igenom vattenledningarna genom att öppna en brandpost.
 • I de områden som haft återkommande problem genomför vi planerade spolingar. T ex i Södra Berga under oktober. 
 • Luft- vattenspolning i Hagby Vassmolösa i oktober och november. Läs mer här.

Insatser på längre sikt

För att komma till rätta med grundproblemen krävs större åtgärder och investeringar. Flera utredningar pågår för att hitta de bästa lösningarna för att få bort mangandioxidutfällningar på ledningsnätet och för att stoppa mangan redan vid källan.

 • Inom de närmaste åren kommer anläggningar och ledningsnät förbättras, så att mangandioxid från ledningarna inte lossnar och sprids ut till kunderna. 
 • Under ca ett halvår testar vi en pilotanläggning som ska kunna avskilja mangan i grundvatten. Därefter utvärderas resultaten.
 • När utredningarna om långsiktigt hållbara lösningar har utvärderats kommer förslag på åtgärder att sättas in.
 • Kalmar växer och kapaciteten i vattenleveransen måste förbättras och säkras. Detta tas också med i beräkningarna.
   

Mer information på Länsstyrelsens webbplats

På Länsstyrelsens webbplats finns flera frågor och svar om vattenbristen i länet. 

Bakgrund till samarbetet mellan Kalmar och Öland

I januari 2016 kom en förfrågan från Mörbylånga kommun till Kalmar Vatten om att få köpa vatten från Kalmar under det kommande året. Den låga nederbörden under hösten och vintern hade orsakat en akut vattenbrist. I februari började Mörbylånga kommun köpa in dricksvatten via tankbilar. Som mest har det rört sig om 1000 kubikmeter vatten per dygn. 

En styrgrupp bildades för att hitta strategier för att lösa den akuta vattenbristen och för att se över situationen i ett långsiktigt perspektiv. Gruppen leds av landshövdingen och består av kommunalråden i Mörbylånga, Borgholm och Kalmar kommun samt en strateg. I mars fattade styrgruppen beslut om att en vattenledning skulle byggas mellan Revsudden på fastlandet och Stora rör på Öland. Senare i mars tog Kalmar Vattens styrelse flera investeringsbeslut för att kunna lösa vattenförsörjningen för både Kalmars VA-kunder och den efterfrågade mängden vatten till Öland via den nya vattenledningen. Inom flera avdelningar på Kalmar Vatten arbetar vi för fullt med att hitta lösningar på de olika delarana i projektet.

Rent praktiskt går det till så här

Kalmar Vatten ansvarar för befintligt ledningsnät fram till den nya anslutningspunkten på Revsudden. För att kunna hålla vattentrycket bygger Kalmar Vatten en ny tryckstegringssstation på Revsudden och stationen i Läckeby renoveras. Borgholms Energi byggde överföringsledningen mellan Revsudden och Stora Rör genom ett avtal mellan Borgholms och Mörbylångas kommuner. Kalmar Vatten säljer dricksvatten till självkostnadspris enligt avtal med ölandskommunerna. Beräknad mängd via överföringsledningen är max 1000 kubikmeter per dygn.

Åtgärder som gjordes för att möta det ökade vattenbehovet under 2016

 • Ny tryckstegringsstation på Revsudden/Drag. Tryckstegringsstationen i Läckeby renoveras. Klart i början av juni.
 • Investeringar i två befintliga vattenverk och ett vilande vattenverk tas i drift igen i södra kommundelen. Klart under sommaren 2016.
 • Ledningarna mellan anläggningarna byggs ut och några av dem trycksätts under sommaren 2016.
 • Två vilande brunnar anslöts till nya ledningar under juni 2016. Tack vare dem kan Kalmar Vatten tidvis leverera ca 1000 kubikmeter vatten via ledningen till Öland och lika mycket via tankbil.
 • Sedan 2015 fanns beslut om två nya brunnar. De är också en förutsättning för att vattnet ska räcka enligt beräkningarna. De är borrade och i början av juni är ledningarna färdiga att anslutas i slutet av sommaren.
   

Tydlig uppdelning av kostnader

Några av investeringarna görs enbart för att kunna leverera dricksvatten via vattenledningen till Öland. Det är tryckstegringsstationerna i Läckeby och Drag. Dessa kostnader läggs helt på kubikmeterpriset för vattnet som säljs från Kalmar Vatten AB till ölandskommunena. De flesta åtgärderna är investeringar eller förstärkningar som Kalmar Vatten ändå behövt göra inom en överskådlig framtid men som nu tidigareläggs för att möta det uppkomna behovet från Öland. Merkostnaden för åtgärderna och eventuellt ökade driftkostnader får ölandskommunena betala via vattentaxan.

Så påverkas den framtida VA-taxan i Kalmar av investeringarna

Kalmar Vatten står inför flera stora investeringar de kommande åren. Framförallt är det ett nytt avloppsreningsverk i miljardklassen som kommer att påverka den framtida VA-taxan. Flera sedan länge planerade investeringar i dricksvattenförsörjningen och i ledningsnätet kommer också att genomföras de närmaste åren. Åtgärderna för att bygga vattenledningen till Öland är ganska små i sammanhanget och kommer inte att påverka taxan nämnvärt. Förslag till ny VA-taxa lämnas till kommunfullmäktige varje höst och där fastställs VA-taxan för kommande år. Under de senaste fyra åren har VA-taxan i Kalmar varit oförändrad men till 2017 räknar vi med en liten höjning. Kalmar Vatten räknar med ytterligare höjning av VA-taxan även för de kommande åren då de stora projekten kommer igång på allvar.

Räcker vattnet i Kalmar?

Kalmar Vatten anlitar experter som följer upp grundvattennivåerna regelbundet. Utifrån dessa uppgifter kan vi följa utvecklingen och fatta nödvändiga beslut om olika åtgärder. Den 15 juni fattade Kalmar Vattens styrelse beslut om förlängt bevattningsförbud. Det fanns inget förbud mot att fylla privata pooler i Kalmar, däremot något senare i viss utsträckning på Öland. Många antogs ha fyllt sina pooler redan innan bevattningsförbudet började. Vi gör allt vi kan för att hitta det vatten som behövs på lång eller kort sikt.

Bakgrund till varför bevattningsförbudet infördes den 12 maj till den 31 augusti 2016

Nederbörden i vår del av landet har varit mycket knapp under hösten 2015 fram till våren  2016 och grundvattennivåerna var låga. Den långvariga torkan och en hög vattenförbrukning är orsaken till att Kalmar Vattens styrelse 12 maj fattade beslut om bevattningsförbud. Under de senaste månaderna följdes grundvattennivåerna, vattentillgången och vattenförbrukningen mycket noga och nådde ett kritiskt läge. Den sammanlagda förbrukningen för Kalmars VA-abonnenter och leveranserna till Öland var nära maxkapaciteten för vad våra anläggningar kunde producera. För att säkra vattentillgången är det nödvändigt att fatta ett beslut. ​

Bra vatten är en viktig resurs som många bara tar för given. Tack för att du är med och tar ansvar för vårt vatten - året runt. 

Relaterade nyheter

Nu blir vattenmätarna digitala. För alla fastighetsägare som är anslutna till det allmänna dricksvattennätet innebär bytet att Kalmar Vatten tar över arbetet med att läsa av mätarna, en uppgift som fastighetsägarna tidigare har hjälpt til...

15 juni 2017 kl.14:30

Avloppsvatten som resurs

I ett inslag på vetenskapsradion om "Superrent avloppsvatten hjälp vid vattenbrist" den 15 juni 2017 berättar Regine Ullman, projektledare för Kalmarsundsverket om hur ny reningsteknik testas. Inslaget är 19 minuter långt och finns på Sve...
 2017-02-03 Avtalet mellan Kalmar Vatten AB, Borgholm Energi AB och Mörbylånga kommun för vattenleveranser är nu signerat. Tack vare samverkan och investeringar under 2016 står vi nu rustade på ett helt annat sätt inför...
Förbättringsförslag